Μεταφερόμενο εμβαδό

13. Το εμβαδό που μπορεί να μεταφερθεί από την οικοδομή δότη προς την οικοδομή δέκτη υπολογίζεται με βάση τους τύπους μετασχηματισμού που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα.