Μεταφορά σε μία ή περισσότερες οικοδομές δέκτες

12. Η μεταφορά του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης οικοδομής δότη, ολόκληρου ή μέρους του, μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες οικοδομές δέκτες και είτε ταυτόχρονα είτε σε διαφορετικούς χρόνους.