Μεταφορά συντελεστή δόμησης σε ειδικές περιπτώσεις

11. Ο Υπουργός μπορεί να εγκρίνει μεταφορά μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης εκτός περιοχής δέκτη σε τεμάχιο που ανήκει στον ιδιοκτήτη της διατηρητέας οικοδομής, εφόσον ο αριθμός ορόφων και το ποσοστό κάλυψης του τεμαχίου δε δημιουργούν συνθήκες που επηρεάζουν τις ανέσεις της περιοχής και δεν επιβαρύνουν ούτε αλλοιώνουν αρνητικά τα περιβαλλοντικά και οικολογικά χαρακτηριστικά της, κατά την κρίση της πολεοδομικής αρχής.