Χαρισμένο μεταφερόμενο εμβαδό

14.—(1) Σε περίπτωση που οικοδομή δότης χρειάζεται συντήρηση και ο ιδιοκτήτης της υποβάλει ικανοποιητικά στοιχεία για το σκοπό αυτό, τότε ο Υπουργός μπορεί, πέραν της μεταφοράς υπολειπόμενου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης, να δώσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, να έχει και χαρισμένο συντελεστή δόμησης που υπολογίζεται με βάση το Δεύτερο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα.

(2) Το χρηματικό ποσό που οφείλει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δέκτη για το εμβαδό αυτό, υπολογίζεται με βάση αξία ανά τετραγωνικό μέτρο που δίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και κατατίθεται στο Ταμείο από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη και, αφαιρούμενου του ποσοστού 10% που κρατείται ως εισφορά στο Ταμείο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 15, παρέχεται σταδιακά στον ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη, σύμφωνα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών συντήρησης της οικοδομής δότη:

Νοείται ότι σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της αξίας που έχει δοθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της τιμής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη και ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη, τότε το χρηματικό ποσό που κατατίθεται στο Ταμείο είναι αυτό που συμφωνείται μεταξύ των εν λόγω ιδιοκτητών, νοουμένου ότι δεν είναι μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αξίας που έχει δοθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(3) Μετά πάροδο έξι χρόνων από την κατάθεση του χρηματικού ποσού στο Ταμείο, ολόκληρο το χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε μέρος του που παραμένει στο Ταμείο αδιάθετο, θα περιέρχεται στην κυριότητα του Ταμείου, εκτός αν ο Υπουργός επιτρέψει την παράταση της πιο πάνω εξαετούς περιόδου αν ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη.