Απαλλαγή από τη φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας

20. Δεν επιβάλλεται ή δεν εισπράττεται φόρος δυνάμει του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου σε διατηρητέα οικοδομή, αν ο ιδιοκτήτης της παρουσιάζει στο Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων πιστοποιητικό του Υπουργού ότι συμπληρώθηκαν τα έργα συντήρησης της οικοδομής ή ότι αυτή δε χρειάζεται συντήρηση.