Απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα μεταβίβασης

19. Όλα τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται κατά το χρόνο της δήλωσης μεταβίβασης διατηρητέας οικοδομής, με βάση τον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο, θα επιστρέφονται στο πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση αν το πρόσωπο αυτό παρουσιάσει στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πιστοποιητικό του Υπουργού ότι συμπλήρωσε μέσα σε οκτώ χρόνια τα έργα συντήρησης της οικοδομής ή ότι αυτή δε χρειάζεται συντήρηση:

Νοείται ότι το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναδρομικά στις περιπτώσεις που έχει ήδη εξαντληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Διατηρητέων Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 η περίοδος των έξι χρόνων για τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης της οικοδομής, χωρίς όμως να έχει παρέλθει η περίοδος των οκτώ χρόνων, και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ πολεοδομική άδεια, μετά από εξασφάλιση παράτασής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί  Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 μέχρι (Αρ. 2) του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.