Άδεια για μεταφορά

6. Η άδεια για μεταφορά συντελεστή δόμησης θα αναφέρει, μεταξύ άλλων-

(α) Την οικοδομή δότη από την οποία εγκρίνεται η μεταφορά και την οικοδομή δέκτη προς την οποία επιτράπηκε η μεταφορά, το εμβαδό του οικοπέδου ή του τεμαχίου της οικοδομής δότη και της οικοδομής δέκτη και τον υφιστάμενο και επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης·

(β) τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη και της οικοδομής δέκτη·

(γ) το μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης, με αναφορά στα τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμβαδού που θα μεταφερθούν στην οικοδομή δέκτη, σύμφωνα με τους τύπους μετασχηματισμού που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα·

(δ) το ποσό της εισφοράς στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 15· και

(ε) τους όρους τους οποίους τυχόν επέβαλε ο Υπουργός, σύμφωνα με το άρθρο 5.