Καθορισμός επιχορήγησης

24.—(1) Το ύψος της επιχορήγησης ή του δανείου ή της δαπάνης σε επείγουσες περιπτώσεις που καταβάλλεται από το Ταμείο θα καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με βάση κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές που θα υιοθετήσει το Υπουργικό Συμβουλίου με Διάταγμά του, δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το ποσό της κατά τα άνω χορηγούμενης επιχορήγησης ή του δανείου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που θέλει καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με το πιο πάνω Διάταγμά του.