Καθορισμός επιχορήγησης

24.—(1) Το ύψος της επιχορήγησης ή το ύψος της δαπάνης που καταβάλλεται σε επείγουσες περιπτώσεις από το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 22, καθορίζεται από το Διευθυντή με βάση κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το ποσό της κατά τα άνω χορηγούμενης επιχορήγησης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που θέλει καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με το πιο πάνω Διάταγμά του.