Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

«διατηρητέα οικοδομή» σημαίνει οικοδομή αναφορικά με την οποία εκδόθηκε Διάταγμα Διατήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως·

«επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το συντελεστή δόμησης που καθορίζεται σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·

«μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το δομήσιμο εμβαδό που προκύπτει σύμφωνα με τους τύπους μετασχηματισμού που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα·

«οικοδομή δέκτης» σημαίνει οικοδομή που περιλαμβάνεται σε περιοχή δέκτη·

«οικοδομή δότης» σημαίνει διατηρητέα οικοδομή-

«περιοχή δέκτης» σημαίνει περιοχή που καθορίζεται με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου·

«συντήρηση» σημαίνει οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή μετατροπή που γίνεται στη διατηρητέα οικοδομή·

«Ταμείο» σημαίνει το Ειδικό Ταμείο Διατήρησης που ιδρύεται με βάσει το άρθρο 22 του παρόντος Νομού·

«τύποι μετασχηματισμού» σημαίνει τους μαθηματικούς τύπους που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα·

«υπολειπόμενος μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει τον υπολειπόμενο συντελεστή δόμησης που μεταφέρεται στην οικοδομή δέκτη και υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πρώτο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα·

«υπολειπόμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το συντελεστή δόμησης που προκύπτει με την αφαίρεση από τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης του υφιστάμενου συντελεστή δόμησης της οικοδομής δότη·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών-

«υφιστάμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το συντελεστή δόμησης που καλύπτει η υφιστάμενη οικοδομή-

«χαρισμένος μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης» σημαίνει το συντελεστή δόμησης που χαρίζεται με σκοπό την πώληση ή διάθεσή του για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους συντήρησης και υπολογίζεται σύμφωνα με το Δεύτερο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα.