ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

(άρθρο 3(2))

Κατάλογος των Οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 3

δεύτερο εδάφιο

 

Πρόκειται για τις Οδηγίες που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 7 του Παραρτήματος Α, με εξαίρεση την Οδηγία 74/556/ΕΟΚ που αναφέρεται στο σημείο 6.