ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

(Άρθρα 2, 6(1)(α) και 20)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

 

1. Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας.

 

 

Στην Τσεχική Δημοκρατία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- του βοηθού περίθαλψης («Zdravotnický asistent»),

 

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική σχολή, και που συμπληρώνεται από τις εξετάσεις «maturitní zkouška».

 

- του βοηθού στον τομέα της διατροφής («Nutriční asistent»),

 

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης σε δευτεροβάθμια ιατρική σχολή, και που ολοκληρώνεται από τις εξετάσεις «maturitní zkouška»»,

 

Στη Γερμανία:

η εκπαίδευση των:

- νοσοκόμων παιδαγωγών ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"),

- φυσικοθεραπευτών ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"] (1),

- εργασιοθεραπευτών ["Beschδftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"],

- καθηγητών ορθοφωνίας ("Logopδde/Logopδdin"),

- ορθοπτικών ["Orthoptist(in)"],

- κρατικώς αναγνωρισμένων παιδαγωγών ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],

- κρατικώς αναγνωρισμένων θεραπευτών παιδαγωγών ["Staatlich anerkannte(r)

Heilpδdagoge(-in)"],

- ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου ["medizinisch-technische(r)

Laboratoriums-

Assistent(in)"],

- ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία ["medizinisch-technische(r)

Radiologie-Assistent(in)"],

- ιατρικών τεχνικών βοηθών λειτουργικής διαγνωστικής ["medizinisch-

technische(r)

Assistent(in) fόr Funktionsdiagnostik"],

- τεχνικών βοηθών στην κτηνιατρική ["veterinδrmedizinisch-technische(r)

Assistent(in)"],

- διαιτολόγων ["Diδtassistent(in)"],

- βοηθών φαρμακείου ("Pharmazieingenieur"), που εκπαιδεύτηκαν πριν από τις 31 Μαρτίου 1994 στην επικράτεια της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας ή στην επικράτεια των κρατιδίων που προήλθαν από αυτήν,

- νοσοκόμων ψυχιατρικής ["Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"],

- λογοθεραπευτών ["Sprachtherapeut(in)"],

 

 

Στην Ιταλία:

η εκπαίδευση των:

- οδοντοτεχνικών ("odontotecnico"),

- οπτικών ("ottico"),

- ποδολόγων ("podologo"),

 

 

στην Κύπρο

η εκπαίδευση στους τομείς:

- του οδοντοτεχνίτη («dental technician»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία.

- του τεχνικού οπτικού («optician»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 6 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 6 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2 έτη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και που ακολουθείται από μονοετή επαγγελματική εμπειρία.

 

 

στη Λετονία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- της οδοντιατρικής νοσοκόμου («zobārstniecības māsa»),

 

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από τριετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας.

 

- του βοηθού βιοϊατρικού εργαστηρίου («biomedicīnas laborants»),

 

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας.

 

- του οδοντοτεχνίτη («zobu tehniķis»),

 

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 2 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας.

 

- του βοηθού φυσιοθεραπευτή («fizioterapeita asistents»),

 

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 10 έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ιατρική σχολή, και που ακολουθείται από διετή επαγγελματική εμπειρία στο τέλος της οποίας πρέπει να υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβει πιστοποιητικό ειδικότητας.»,

 

στο Λουξεμβούργο

η εκπαίδευση των:

- ιατρικών τεχνικών βοηθών στην ακτινολογία ["assistante(e) technique mιdical(e) en

radiologie"],

- ιατρικών τεχνικών βοηθών εργαστηρίου, ["assistant(e) technique mιdical(e) de

laboratoire"].

- νοσοκόμων ψυχιατρικής ["infirmier(θre) psychiatrique"],

- ιατρικών τεχνικών βοηθών χειρουργικής ["assistant(e) technique mιdical(e) en

chirurgie"],

- νοσοκόμων παιδοκόμων ["infirmier(θre) puιriculteur(trice)"],

- νοσοκόμων αναισθησιολόγων ["infirmier(θre) anesthιsiste"],

- διπλωματούχων μασέρ ["masseur(euse) diplτmι(e)"],

- παιδαγωγών ["ιducateur(trice)"],

 

στις Κάτω Χώρες:

η εκπαίδευση των:

- βοηθών κτηνιάτρου ("dierenartassistent"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων:

i) είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, και η οποία συμπληρώνεται ενδεχομένως με κύκλο ειδίκευσης ενός ή δύο ετών, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις,

ii) είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση ή πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε εγκεκριμένο ίδρυμα,

iii) είτε τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις, η οποία συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση, η πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε εγκεκριμένο ίδρυμα,

iv) είτε στην περίπτωση των βοηθών κτηνιάτρου ("dierenartsassisten") στις Κάτω Χώρες, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή (καθεστώς "MBO") ή τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης στο διττό σύστημα μαθητείας ("LLW"), που πιστοποιείται με εξετάσεις.

 

στην Αυστρία:

η εκπαίδευση των:

- ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμες που ειδικεύονται στη φροντίδα παιδιών και νέων

- ειδική βασική κατάρτιση για νοσοκόμες ψυχιατρικής

- οπτικών φακών επαφής ("Kontaktlinsenoptiker"),

- ποδολόγων ("Fuίpfleger"),

- τεχνικών ακουστικών βοηθημάτων ("Hφrgerδteakustiker"),

- φαρμακοποιών ("Drogist"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένης σε μαθητεία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων,

- μασσέρ ("Masseur"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 14 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκ των οποίων δύο έτη μαθητείας, δύο έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης και ένα έτος σπουδών, πιστοποιούμενη με επαγγελματική εξέταση η οποία παρέχει το δικαίωμα του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευομένων,

- νηπιαγωγών ["Kindergδrtner(in)"],

- παιδαγωγών ("Erzieher"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 13 ετών, συμπεριλαμβανομένων πέντε ετών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή, που πιστοποιείται με εξετάσεις.

 

 

στη Σλοβακία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- του διδασκάλου χορού σε πρωτοβάθμια σχολεία καλών τεχνών («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14,5 ετών, εκ των οποίων 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμια ειδικευμένη σχολή και μαθήματα 5 εξαμήνων για παιδαγωγική χορού.

- του εκπαιδευτή σε ειδικά εκπαιδευτήρια και εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών («vychovávatel’ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»)

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων 8/9 έτη βασικής εκπαίδευσης, 4 έτη σπουδών σε δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε άλλη δευτεροβάθμια σχολή και 2 έτη συμπληρωματικής εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης.

 

 

2. Τομέας των αρχιτεχνιτών ("Mester"/"Meister"/"Maξtre") που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση σχετική με βιοτεχνικές δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από τις οδηγίες που περιέχονται στο παράρτημα Α.

 

στη Δανία:

η εκπαίδευση των:

 

- οπτικών ("Optometrist"), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων πενταετής επαγγελματική εκπαίδευση, κατανεμημένη σε θεωρητική εκπαίδευση δυόμισι ετών που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτική εκπαίδευση δυόμισι ετών στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα , κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του "Mester",

 

- ορθοπεδικών, μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων ("Ortopaedimekaniker"), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δωδεκάμισυ ετών, εκ των οποίων τριάμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρηματική εκπαίδευση που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ενός εξαμήνου και τριετής πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν της βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του "Mester",

 

- κατασκευών ορθοπεδικών υποδημάτων ("Orthopaediskomager"), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια δεκατριάμισυ ετών, εκ των οποίων τεσσεράμισι έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατανεμημένης σε θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται από το ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης δύο ετών και δυόμισι ετών πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση, η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένες εξετάσεις που αφορούν τη βιοτεχνική δραστηριότητα, κατόπιν των οποίων χορηγείται ο τίτλος του "Mester".

 

στη Γερμανία:

η εκπαίδευση των:

 

- οπτικών ("Augenoptiker"),

- οδοντοτεχνιτών ("Zahntechniker"),

- επιδεσμοποιών ("Bandagist"),

- τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων ("Hφrgerδte-Akustiker"),

- μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων ("Orthopδdiemechaniker"),

- κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων ("Orthopδdieschuhmacher"),

 

στο Λουξεμβούργο:

η εκπαίδευση των:

 

- οπτικών ("opticien"),

- οδοντοτεχνιτών ("mιcanicien dentaire"),

- τεχνιτών ακουστικών βοηθημάτων ("audioprothιsiste"),

- μηχανικών ορθοπεδικών προθέσεων-επιδεσμοποιών ("mιcanicien orthopιdiste-bandagiste"),

- κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων ("orthopιdiste-cordonnier"), των οποίων ο κύκλος σπουδών αντιστοιχεί σε συνολική διάρκεια 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης στα πλαίσια οργανωμένης εκπαίδευσης, εν μέρει στην επιχείρηση και εν μέρει στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις. Η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριότητας που θεωρείται βιοτεχνική, είτε με τη ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε με την ιδιότητα του μισθωτού με παρόμοιο επίπεδο ευθυνών.

 

στην Αυστρία:

η εκπαίδευση των:

 

- επιδεσμοποιών ("Bandagist"),

- κατασκευαστών κορσέδων ("Miederwarenerzeuger"),

- οπτικών ("Optiker"),

- κατασκευαστών ορθοπεδικών υποδημάτων ("Orthopδdieschuhmacher"),

- τεχνικών ορθοπεδικών προθέσεων ("Orthopδdietechniker"),

- οδοντοτεχνιτών ("Zahntechniker"),

- κηπουρών ("Gδrtner"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο κατανεμημένες σε τρία τουλάχιστον έτη μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε δύο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής πρακτικής και εκπαίδευσης, πιστοποιούμενη με εξετάσεις οι οποίες παρέχουν τα δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος, εκπαίδευσης μαθητευμένων και χρησιμοποίησης του τίτλου "Meister".

Η εκπαίδευση των αρχιτεχνικών στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, και συγκεκριμένα των:

 

- αρχιτεχνιτών στη γεωργία ("Meister in der Lδndwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στην οικιακή γεωργική οικονομία ("Meister in der Lδndlichen Hauswirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στην κηπουρική ("Meister im Gartenbau"),

- αρχιτεχνιτών στα κηπουρικά προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας ("Meister im Feldgemόsebau"),

- αρχιτεχνιτών στην οπωρολογία και την επεξεργασία φρούτων ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),

- αρχιτεχνιτών στην αμπελουργία και την οινοπαραγωγή ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στη γαλακτοκομία ("Meister in der Molkerei- und Kδsereiwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στην εκτροφή ίππων ("Meister in der Pferdewirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στην ιχθυοκομία ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στην πτηνοτροφία ("Meister in der Geflόgelwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στη μελισσοκομία ("Meister in der Bienenwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στη δασοκομία ("Meister in der Forstwirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στην αναδάσωση και τη διαχείριση δασών ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),

- αρχιτεχνιτών στη γεωργική αποθήκευση ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"), που αντιστοιχεί σε εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι έτη εκπαίδευσης σε πλαίσιο διαρθρωμένης εκπαίδευσης κατανεμημένης σε τουλάχιστον τρία έτη μαθητείας, που περιλαμβάνει εκπαίδευση παρεχόμενη εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε τρία έτη επαγγελματικής πρακτικής, πιστοποιούμενη με εξετάσεις σχετικές προς το επάγγελμα οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα εκπαίδευσης μαθητευμένων και χρησιμοποίησης του τίτλου "Meister".

 

στην Πολωνία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- του διδασκάλου για πρακτική επαγγελματική κατάρτιση («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»),

η οποία αντιπροσωπεύει εκπαίδευση διάρκειας:

- είτε 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό τομέα, η οποία ακολουθείται από παιδαγωγικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, μαθήματα στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας και διετή επαγγελματική πείρα στο επάγγελμα στο οποίο θα διδάξουν,

- ή 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5 ετών επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας παιδαγωγικής τεχνικής σχολής,

ή 8 ετών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διετούς ή τριετούς βασικής επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής πείρας, η οποία πιστοποιείται από δίπλωμα αρχιτεχνίτη στο συγκεκριμένο επάγγελμα και ακολουθείται από μαθήματα παιδαγωγικής τουλάχιστον 150 ωρών.

 

στη Σλοβακία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

του αρχιτεχνίτη επαγγελματικής εκπαίδευσης («majster odbornej výchovy»),

 

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 4 έτη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πλήρης δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ή/και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας), επαγγελματική πείρα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή μαθητείας του ενδιαφερομένου και συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές στην παιδαγωγική ακαδημία ή σε τεχνικά πανεπιστήμια, ή πλήρης δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μαθητεία σε σχετικά (παρόμοια) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας, επαγγελματική πείρα συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της ολοκληρωθείσας εκπαίδευσης ή μαθητείας του ενδιαφερομένου, και πρόσθετες σπουδές παιδαγωγικής στην παιδαγωγική ακαδημία, ή, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2005, ειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα της ειδικής παιδαγωγικής η οποία παρέχεται στα κέντρα μεθοδολογίας για τους αρχιτεχνίτες επαγγελματικής εκπαίδευσης στις ειδικές σχολές χωρίς συμπληρωματικές παιδαγωγικές σπουδές.

 

 

3. Ναυτιλιακός τομέας

 

α) Ναυτιλία.

 

στην Τσεχική Δημοκρατία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- του βοηθού καταστρώματος («Palubní asistent»)- του αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («Námořní poručík»)

- του αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («Námořní poručík»)- του υποπλοίαρχου («První palubní důstojník»)

- του υποπλοίαρχου («První palubní důstojník»)- του πλοιάρχου («Kapitán»)

- του πλοιάρχου («Kapitán»)- του βοηθού μηχανικού («Strojní asistent»)

- του βοηθού μηχανικού («Strojní asistent»)- του μηχανικού αρχηγού της φυλακής («Strojní důstojník»)

- του μηχανικού αρχηγού της φυλακής («Strojní důstojník»)- του δεύτερου μηχανικού («Druhý strojní důstojník»)

- του δεύτερου μηχανικού («Druhý strojní důstojník»)- του πρώτου μηχανικού («První strojní důstojník»)

- του πρώτου μηχανικού («První strojní důstojník»)- του ηλεκτρολόγου («Elektrotechnik»)

- του ηλεκτρολόγου («Elektrotechnik»)- του πρώτου ηλεκτρολόγου («Elektrodůstojník).

 

στη Δανία:

η εκπαίδευση των:

 

- πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού ("skibsfψrer"),

- δευτέρου ("overstyrmand"),

- σηματωρού, αξιωματικού της φυλακής ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),

- αξιωματικού της φυλακής ("vagthavende styrmand"),

- αρχιμηχανικού πλοίων ("1. maskinchef"),

- πρώτου μηχανικού ("1. maskinmester"),

- πρώτου μηχανικού/μηχανικού αρχηγού της φυλακής ("1.

maskinmester/vagthavende

maskinmester")

 

στη Γερμανία

η εκπαίδευση των:

 

- πλοιάρχου μεγάλης ακτοπλοΐας ("Kapitδn AM"),

- πλοιάρχου ακτοπλοΐας ("Kapitδn AK"),

- αξιωματικού φυλακής μεγάλης ακτοπλοΐας ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),

- αξιωματικού φυλακής της ακτοπλοΐας ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),

- μηχανικού C - χειριστής μηχανικών εγκαταστάσεων ("Schiffsbetriebstechniker CT -

Leiter von Maschinenanlagen"),

- πρώτου μηχανικού πλοίου C - χειριστής μηχανικών εγκαταστάσεων

("Schiffsbetriebstechniker CMa - Leiter von Maschinenanlagen"),

- μηχανικού C ("Schiffbetriebstechniker CTW"),

- πρώτου μηχανικού πλοίου CMaW - μόνος υπεύθυνος μηχανικός ("Schiffsmaschinist

CMa W - Technischer Alleinoffizier")

 

 

στην Ιταλία:

η εκπαίδευση των:

 

- αξιωματικού γεφύρας ("ufficiale di coperta"),

- αξιωματικού μηχανικού ("ufficiale de macchina")

 

 

στη Λετονία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- του αξιωματικού ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»)

- του χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»).

 

 

στις Κάτω Χώρες:

η εκπαίδευση των:

 

- κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (με συμπλήρωμα) ["stuurman kleine handelsvaart"

(met aanvulling)],

- του διπλωματούχου μηχανοδηγού ("diploma motordrijver") (παράκτιου πλοίου),

- αξιωματικού συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού VTS ("VTS-functionaris"),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση:

 

στην Τσεχική Δημοκρατία,

η εκπαίδευση των:

 

του βοηθού καταστρώματος («Palubní asistent»),

1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών.

2. (α) Ναυτική σχολή ή ναυτικό κολέγιο - τμήμα ναυσιπλοΐας, και οι δύο κύκλοι σπουδών πρέπει να συμπληρώνονται με εξετάσεις «maturitní zkouška», και τουλάχιστον εξάμηνη εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία κατά τη διάρκεια των σπουδών, ή

(β) Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών ως ναύτης που αποτελεί μέλος της φυλακής γέφυρας σε επίπεδο υποστήριξης σε πλοία, και ολοκλήρωση εγκεκριμένου κύκλου σπουδών που πληροί τις προδιαγραφές ικανότητας του τμήματος Α-ΙΙ/1 του Κώδικα STCW (Διεθνής Σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών) σε ναυτική σχολή ή κολέγιο του συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης STCW, και επιτυχία στις εξετάσεις ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που αναγνωρίζεται από την ΕΘΜ (Επιτροπή Θαλάσσιων Μεταφορών της Τσεχικής Δημοκρατίας).

 

του αξιωματικού επικεφαλής της φυλακής γέφυρας («Námořní poručík»),

1. Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως βοηθός καταστρώματος σε πλοία εκτοπίσματος τουλάχιστον 500 τόνων επί 6 τουλάχιστον μήνες για τους αποφοίτους ναυτικής σχολής ή κολεγίου, ή ένα έτος για τους αποφοίτους εγκεκριμένου κύκλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης τουλάχιστον υπηρεσίας ως ναύτη που αποτελεί μέλος της φυλακής γέφυρας.

2. Δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο Βιβλιάριο Εκπαίδευσης επί του Πλοίου για τους Ναυτόπαιδες Καταστρώματος.

του υποπλοιάρχου («První palubní důstojník»),

Πιστοποιητικό ικανότητας Αξιωματικού επικεφαλής φυλακής γέφυρας σε πλοία εκτοπίσματος τουλάχιστον 500 τόνων και δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα αυτήν.

 

του πλοιάρχου («Kapitán»),

 

Πιστοποιητικό υπηρεσίας ως πλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος μεταξύ 500 και 3 000 τόνων.

Πιστοποιητικό ικανότητας Υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος τουλάχιστον 3 000 τόνων και εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος τουλάχιστον 500 τόνων και τουλάχιστον εξάμηνη εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα του υποπλοιάρχου πλοίων εκτοπίσματος τουλάχιστον 3 000 τόνων.

- του βοηθού μηχανικού («Strojní asistent»),

1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών.

2. Ναυτική ακαδημία ή ναυτικό κολέγιο - τμήμα ναυτικών μηχανικών και εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία επί πλοίων κατά τη διάρκεια των σπουδών.

- του μηχανικού αρχηγού της φυλακής («Strojní důstojník»),

Εξάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως Βοηθού Μηχανικού για τους αποφοίτους ναυτικής ακαδημίας ή κολεγίου.

- του δεύτερου μηχανικού («Druhý strojní důstojník»),

δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως τρίτου μηχανικού σε πλοία με κύριους κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 750 kW.

- του πρώτου μηχανικού («První strojní důstojník»),

κατάλληλο πιστοποιητικό υπηρεσίας ως δεύτερου μηχανικού σε πλοία με κύριους κινητήρες ώθησης τουλάχιστον 3000 kW και εξάμηνη τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ιδιότητα αυτήν.

- του ηλεκτρολόγου («Elektrotechnik»),

1. Πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

2. Ναυτική ή άλλη ακαδημία, σχολή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων, ή τεχνική σχολή ή κολέγιο ηλεκτρολόγων μηχανολόγων (όλοι οι κύκλοι σπουδών πρέπει να συμπληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška») και δωδεκάμηνη τουλάχιστον εγκεκριμένη πρακτική άσκηση στον τομέα του ηλεκτρολόγου μηχανικού.

- του πρώτου ηλεκτρολόγου («Elektrodůstojník»),

1. Ναυτική ακαδημία ή κολέγιο, σχολή ναυτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών ή άλλη ακαδημία ή δευτεροβάθμια σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών· όλοι οι κύκλοι σπουδών πρέπει να καταλήγουν σε «maturitní zkouška» ή κρατικές εξετάσεις.

2. Εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως ηλεκτρολόγος 12 τουλάχιστον μηνών για τους αποφοίτους ακαδημίας ή κολεγίου, ή 24 μηνών για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας σχολής.

- στη Δανία, εννέα ετών στοιχειώδους σχολικής φοιτήσεως, που ακολουθούνται από μια θεμελιώδη σειρά μαθημάτων βασικής εκπαιδεύσεως ή/και υπηρεσίας στη θάλασσα διάρκειας που ποικίλλει μεταξύ 17 και 36 μηνών και συμπληρώνονται:

i) για τον αξιωματικό της φυλακής με ένα έτος εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης,

ii) για τους άλλους με τρία έτη εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης,

- στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο ετών,

- στην Ιταλία, συνολικής διάρκειας 13 ετών, εκ των οποίων πέντε τουλάχιστον επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με πρακτική άσκηση,

 

 

στη Λετονία,

η εκπαίδευση των:

 

- του αξιωματικού ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίων («Kuģu elektromehāniķis»),

1. Άτομο τουλάχιστον 18 ετών.

2. Αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών και 6 μηνών, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιπλέον απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών ως ηλεκτρολόγος πλοίου ή βοηθός ηλεκτρολόγου μηχανικού πλοίου με ισχύ γεννήτριας άνω των 750 kW. Η επαγγελματική εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική εξέταση από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών,

- του χειριστή ψυκτικών μηχανημάτων («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»),

1. Άτομο τουλάχιστον 18 ετών.

2. Αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 13 ετών, περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 έτη στοιχειώδους εκπαίδευσης και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών ως μηχανικός ψυκτικού εξοπλισμού. Η επαγγελματική εκπαίδευση συμπληρώνεται με ειδική εξέταση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Μεταφορών».

 

 

στις Κάτω Χώρες:

η εκπαίδευση:

 

i) για τον κυβερνήτη (παράκτιου πλοίου) (με συμπλήρωμα) ["stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"], και το διπλωματούχο μηχανοδηγό ("diploma motordrijver") περιλαμβάνουσα κύκλο σπουδών 14 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη σε ειδική σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ολοκληρώνεται με περίοδο άσκησης διάρκειας δώδεκα μηνών,

 

ii) για τον αξιωματικό συστήματος ελέγχου ναυσιπλοΐας λιμανιού VTS ("VTS-functionaris") συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης ("HBO") ή μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης ("MBO"), που ολοκληρώνεται με σπουδές εθνικής και περιφερειακής ειδίκευσης οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης και πιστοποιούνται με εξετάσεις.και που αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης STCW (διεθνής σύμβαση του 1978 για τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτιλομένων και χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας και χρήσεως φυλακών).

 

β) Θαλάσσια αλιεία

 

στη Γερμανία

η εκπαίδευση του:

 

- πλοιάρχου BG αλιείας μεγάλης κλίμακας ("Kapitδn BG/Fischerei"),

- πλοιάρχου BK αλιείας ανοικτής θαλάσσης ("Kapitδn BK/Fischerei"),

- αξιωματικού φυλακής BGW σε πλοίο για αλιεία μεγάλης κλίμακας ("Nautischer

Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),

- αξιωματικού φυλακής BKW σε πλοίο για αλιεία μικρής κλίμακας ("Nautischer

Schiffsoffizier BKW/Fischerei");

 

 

στις Κάτω Χώρες:

η εκπαίδευση των:

 

- αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού V ("stuurman werktuigkundige V"),

- μηχανικού IV αλιευτικού πλοίου ("werktuigkundige IV visvaart"),

- αρχηγού της φυλακής γέφυρας IV αλιευτικού πλοίου ("stuurman werktuigundige

VI"),

- αρχηγού της φυλακής γέφυρας μηχανικού VI ("stuurman IV werktuigkundige VI"),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση:

- στη Γερμανία, συνολικής διάρκειας μεταξύ 14 και 18 ετών, όπου περιλαμβάνεται τριετής κύκλος βασικών επαγγελματικών σπουδών και μονοετής πρακτική άσκηση στη θάλασσα, καθώς και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση ενός ή δύο ετών στη συνέχεια, που συμπληρώνεται, ενδεχομένως, με εξάσκηση στο επάγγελμα δύο ετών,

- στις Κάτω Χώρες, κύκλος σπουδών που ποικίλει μεταξύ 13 και 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη διανύονται σε εξειδικευμένη επαγγελματική σχολή, και ολοκληρώνεται με μια περίοδο εξάσκησης του επαγγέλματος δώδεκα μηνών, και που αναγνωρίζεται στα πλαίσια της σύμβασης του Torremolinos (διεθνής σύμβαση του 1977, για την ασφάλεια των αλιευτικών πλοίων).

 

 

4. Τεχνικός τομέας.

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- του εγκεκριμένου τεχνικού, εγκεκριμένου οικοδόμου («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»)

που αντιπροσωπεύει εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση που περιλαμβάνει 4 έτη δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška» (δευτεροβάθμια τεχνική σχολή) και 5 έτη επαγγελματικής πείρας που ολοκληρώνεται με εξετάσεις επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση των επιλεγμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον οικοδομικό τομέα (σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 50/1976 Sb. (νόμος περί οικοδομικής) και το Νόμο αριθ. 360/1992 Sb).

- του οδηγού φορτηγών («Fyzická osoba řídící drážní vozidlo»),

που αντιπροσωπεύει δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει οκταετή τουλάχιστον πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τετραετή τουλάχιστον επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση που συμπληρώνεται με εξετάσεις «maturitní zkouška»και ολοκληρώνεται με κρατικές εξετάσεις για την κινητήρια ισχύ των οχημάτων.

- του τεχνικού επισκευής φορτηγών («Drážní revizní technik»)

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμια σχολή μηχανικών ή ηλεκτρονικών, και που ολοκληρώνεται με εξετάσεις «maturitní zkouška».

- του εκπαιδευτή οδήγησης («Učitel autoškoly»),

άτομο ηλικίας τουλάχιστον 24 ετών· αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφορίας ή μηχανών που ολοκληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška».

- του κρατικού τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στον δρόμο οχημάτων με κινητήρα («Kontrolní technik STK»),

άτομο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών· αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης συμπληρώνονται με «maturitní zkouška». Ακολουθείται από 2 τουλάχιστον έτη τεχνικής πρακτικής· το άτομο πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης και λευκό ποινικό μητρώο και να έχει ολοκληρώσει ειδική κατάρτιση για τον κρατικό τεχνικό διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών καθώς και να έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις,

- του μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων («Mechanik měření emisí»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης· συμπλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška». Επίσης, ο αιτών πρέπει να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τριετή τεχνική πρακτική και την ειδική κατάρτιση «μηχανικού ελέγχου των εκπομπών αυτοκινήτων» διάρκειας 8 ωρών και να υποβάλλεται με επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

- του πλοιάρχου Κλάσης I («Kapitán I. třídy»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ολοκληρώνονται με εξέταση «maturitní zkouška» και εξετάσεις μετά τις οποίες χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας. Η επαγγελματική αυτή εκπαίδευση πρέπει να ακολουθείται από τετραετή επαγγελματική άσκηση που ολοκληρώνεται με εξετάσεις.

- του συντηρητή μνημείων που είναι έργα βιοτεχνίας («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών εάν πρόκειται για πλήρη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση στον τομέα της συντήρησης, ή σπουδές 10 έως 12 ετών σε συναφή τομέα, συν 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε περίπτωση πλήρους δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška», ή 8 έτη επαγγελματικής πείρας στην περίπτωση δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης που καταλήγει σε τελικές εξετάσεις μαθητείας.

- του συντηρητή έργων τέχνης που δεν είναι μνημεία και περιέχονται σε μουσεία και πινακοθήκες, και άλλων αντικειμένων πολιτιστικής αξίας («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, συν 5 έτη επαγγελματικής πείρας σε περίπτωση πλήρους δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης στον τομέα της συντήρησης που ολοκληρώνεται με εξέταση «maturitní zkouška».

- του διαχειριστή αποβλήτων («odpadový hospodář»),

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης· συμπλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška» και τουλάχιστον πενταετή πείρα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά την τελευταία δεκαετία.

- του προϊσταμένου τεχνολογίας εκρηκτικών («Technický vedoucí odstřelů»)

που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης· ολοκλήρωση με εξέταση «maturitní zkouška»,

που ακολουθείται από:

- 2 έτη ως μηχανικός ανατινάξεων σε υπόγειες εργασίες (για υπόγειες δραστηριότητες) και 1 έτος σε υπαίθριες εργασίες (για υπαίθριες δραστηριότητες) εκ των οποίων ένα εξάμηνο ως βοηθός μηχανικού ανατινάξεων,

- 100 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Νομαρχιακής Αρχής Ορυχείων,

- τουλάχιστον έξι μήνες πρακτική εξάσκηση στον τομέα του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ανατινάξεων σημαντικού μεγέθους,

- 32 ώρες θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που ακολουθείται από εξετάσεις ενώπιον της Τσεχικής Αρχής Ορυχείων,»,

 

 

στην Ιταλία:

η εκπαίδευση του:

 

- γεωμέτρη ("geometra"),

 

- αγροτεχνικού ("perito agrario"), που αντιπροσωπεύει κύκλους τεχνικών δευτεροβαθμίων σπουδών συνολικής διάρκειας 13 τουλάχιστον ετών εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής φοίτησης και πέντε έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ των οποίων τρία έτη σπουδών με άξονα το επάγγελμα και που πιστοποιούνται με την εξέταση του τεχνικού "baccalaurιat" και συμπληρώνονται:

i) στην περίπτωση του γεωμέτρη: είτε με περίοδο πρακτικής άσκησης δύο τουλάχιστον ετών σε επαγγελματικό γραφείο, είτε με επαγγελματική πείρα πέντε ετών,

ii) στην περίπτωση των αγροτεχνικών, με την ολοκλήρωση περιόδου πρακτικής άσκησης δύο τουλάχιστον ετών, συνοδεύομενης από κρατικές εξετάσεις 7.

 

 

στη Λετονία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- του μηχανικού σιδηροδρόμων βοηθού μηχανοδηγού («vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»),

- πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών

- που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 8 έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 4 έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επαγγελματική κατάρτιση που ολοκληρώνεται με ειδικές εξετάσεις από τον εργοδότη. Πιστοποιητικό ικανότητας που εκδίδεται από αρμόδια αρχή για 5 έτη.»

 

 

στις Κάτω Χώρες:

η εκπαίδευση του:

 

- δικαστικού επιμελητή ("gerechtsdeurwaarder"),

- κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων ("tandprotheticus"),

που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και επαγγελματικής εκπαίδευσης:

 

i) στην περίπτωση του δικαστικού επιμελητή ("gerechtsdeurwaarder") συνολικής διάρκειας 19 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και οκτώ έτη δευτεροβάθμιων σπουδών εκ των οποίων τέσσερα έτη τεχνικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με κρατικές εξετάσεις και συμπληρώνεται με τρία έτη θεωρητικής και πρακτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης,

ii) στην περίπτωση του κατασκευαστή οδοντικών προθέσεων ("tandprotheticus"), συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης και τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης, εκ των οποίων οκτώ έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τέσσερα έτη γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση οδοντοτεχνίτη και συμπληρώνεται με τρία έτη εκπαίδευσης μερικής απασχόλησης στον τομέα της κατασκευής οδοντικών προθέσεων και πιστοποιείται με εξετάσεις 7.

 

 

στην Αυστρία:

η εκπαίδευση του:

 

- δασολόγου ("Fφrster"),

- παροχής τεχνικών συμβουλών ("Technisches Bόro"),

- εκμίσθωσης εργασίας ("άberlassung von Arbeitskrδften - Arbeitsleihe"),

- πράκτορα ευρέσεως εργασίας ("Arbeitsvermittlung"),

- συμβούλου επενδύσεων ("Vermφgensberater",

- ιδιωτικού αστυνομικού ("Berufsdetektiv"),

- φύλακα ("Bewachungsgewerbe"),

- κτηματομεσίτη ("Immobilienmakler"),

- διαχειριστή ακινήτων ("Immobilienverwalter"),

- διαφημιστικού πρακτορείου ("Werbeagentur"),

- οργανωτή οικοδομικών έργων ("Bautrδger, Bauorganisator, Baubetreuer"),

- ινστιτούτο είσπραξης οφειλών ("Inkassoinstitut"), που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, εκ των οποίων οκτώ έτη υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και τουλάχιστον πέντε έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών ή εμπορικών σπουδών, που πιστοποιούνται με τεχνικές ή εμπορικές εξετάσεις και συμπληρώνονται με εκπαίδευση τουλάχιστον δύο ετών στο τόπο εργασίας που πιστοποιείται με επαγγελματικές εξετάσεις,

- συμβούλου ασφαλίσεων ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"), που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 ετών, που περιλαμβάνει έξι έτη εκπαίδευσης σε διαρθρωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκ των οποίων τρία έτη μαθητείας και τρία έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης, που πιστοποιούνται με εξετάσεις,

- αρχιτεχνίτη οικοδόμου/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός ("Planender Baumeister"),

- αρχιτεχνίτη ξυλουργού/προγραμματισμός και τεχνικός υπολογισμός ("Planender Zimmermeister"), που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 18 ετών, που περιλαμβάνει τουλάχιστον εννέα έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων τέσσερα έτη δευτεροβάθμιων τεχνικών σπουδών και πέντε έτη επαγγελματικής πρακτικής εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με επαγγελματικές εξετάσεις οι οποίες παρέχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος και εκπαίδευσης μαθητευόμενων, στο βαθμό που η εν λόγω εκπαίδευση σχετίζεται με το δικαίωμα εκπόνησης κτιριακών μελετών, τεχνικών υπολογισμών και επίβλεψης οικοδομικών έργων ("το προνόμιο Μαρία Θηρεσία").

 

 

στην Πολωνία

η εκπαίδευση στους τομείς:

 

- του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε τοπικό σταθμό ελέγχου οχημάτων («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów ο podstawowym zakresie badań»),

που αντιπροσωπεύει οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και τριετή πρακτική άσκηση σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, και καλύπτει 51 ώρες βασική εκπαίδευση στον έλεγχο αξιοπιστίας κινητήρων και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις.

- του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε νομαρχιακό σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

που αντιπροσωπεύει οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων, και τετραετή πρακτική άσκηση σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων ή σε γκαράζ, και καλύπτει 51 ώρες βασική εκπαίδευση στον έλεγχο αξιοπιστίας κινητήρων και επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις.

- του τεχνικού για τον έλεγχο της αξιοπιστίας στο δρόμο οχημάτων με κινητήρα σε σταθμό ελέγχου αυτοκινήτων («Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

που αντιπροσωπεύει:

οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη τετραετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ, ή

οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση σε τομέα διαφορετικό από εκείνον της ειδίκευσης στον τομέα των αυτοκινήτων και αποδεδειγμένη οκταετή πρακτική εξάσκηση σε συνεργείο ή σε γκαράζ,

και καλύπτει συνολικά 113 ώρες πλήρους κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει βασική και ειδικευμένη κατάρτιση, με εξετάσεις μετά από κάθε φάση.

Η διάρκεια σε ώρες και το γενικό πεδίο των επιμέρους εκπαιδεύσεων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης κατάρτισης του Υπουργού Υποδομών, της 28ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τις λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τους τεχνικούς (ΕΕ του 2002, αριθ. 208, στοιχείο 1769).

- του διαχειριστού σιδηροδρομικής κυκλοφορίας («Dyżurny ruchu»),

που αντιπροσωπεύει οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και τετραετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 45 ημερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις,

ή

οκταετή στοιχειώδη εκπαίδευση και πενταετή δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση με ειδίκευση σε σιδηροδρομικές μεταφορές και μαθήματα για την προετοιμασία εργασίας ως διαχειριστή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας 63 ημερών και επιτυχία στις σχετικές εξετάσεις.

 

5. Εκπαιδεύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως "National vocational qualifications" ή ως "Scottish vocational qualifications"

Η εκπαίδευση του:

- ηλεκτρολόγου μηχανικού μεταλλείων ("Mine electrical engineer"),

- μηχανολόγου μηχανικού μεταλλείων ("Mine mechanical engineer"),

- ειδικού θεραπευτικής οδόντων ("Dental therapist"),

- ειδικού υγιεινής οδόντων ("Dental hygienist"),

- οπτικού ("Dispensing optician"),

- επιστάτη ασφαλείας μεταλλείων ("Mine deputy"),

- κατ' επάγγελμα συνδίκου ("Insolvency practitioner"),

- αναγνωρισμένου ειδικού μεταβιβάσεων ακινήτων ("Licensed conveyancer"),

- α′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών ("First mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"),

- β′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών ("Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"),

- γ′ αξιωματικού - φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών ("Third mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"),

- αξιωματικού καταστρώματος φορτηγά/επιβατηγά πλοία - άνευ περιορισμών ("Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted"),

- μηχανικού εμπορικού ναυτικού β′ τάξεως φορτηγά/επιβατηγά πλοία - περιοχή δραστηριότητας απεριόριστη ("Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited trading area"),

- τεχνικού ειδικευμένου στη διαχείριση αποβλήτων (“certified technically competent person in waste management”)που οδηγούν σε τίτλους που αναγνωρίζονται ως "National vocational qualifications" (NVQ), ή που αναγνωρίζονται στη Σκωτία ως "Scottish vocational qualifications", και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του "National framework of vocational qualifications" του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής:

 

- επίπεδο 3: Ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος διαφόρων καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων.

- επίπεδο 4: Ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών καθηκόντων σε πολυποίκιλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα και την κατανομή των πόρων.