ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

(Άρθρου 4(1)(β)(ii), 6(1)(α) και 20)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Οι κατοχυρωμένες νομοθετικές εκπαιδεύσεις που οδηγούν στην απόκτηση τίτλων εγκεκριμένων και που αποτελούν "National vocational qualifications" (NVQ), ή που εγκρίνονται στη Σκοτία ως "Scottish vocational qualifications", και τοποθετούνται στα επίπεδα 3 και 4 του "National framework of vocational qualifications" του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα επίπεδα 3 και 4 ορίζονται ως εξής:

- επίπεδο 3: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος διαφόρων καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις, από τα οποία τα περισσότερα είναι σύνθετα καθήκοντα και όχι καθήκοντα ρουτίνας. Η ευθύνη και η αυτονομία είναι σημαντική, τα δε καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την εποπτεία ή πλαισίωση άλλων προσώπων.

- επίπεδο 4: ικανότητα εκτέλεσης ευρέως φάσματος σύνθετων, τεχνικών ή ειδικών καθηκόντων σε ποικίλες καταστάσεις με ιδιαίτερα σημαντική προσωπική ευθύνη και αυτονομία. Τα καθήκοντα του επιπέδου αυτού συνεπάγονται συχνά την ευθύνη για την εργασία που εκτελούν άλλα πρόσωπα.

 

Στη Γερμανία:

Οι ακόλουθες νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις:

 

- Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες προπαρασκευαστικές εκπαιδεύσεις για τα επαγγέλματα των τεχνικών βοηθών ("Technische Assistent") και των εμπορικών βοηθών ("Kaufmδnnische Assistent") και των κοινωνικών επαγγελμάτων ("Soziale Berufe") καθώς και για το επάγγελμα του καθηγητή αναπνοής, λόγου και ορθοφωνίας ("Staatlich geprόfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrer") με κρατικό δίπλωμα, που απαιτούν την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ("Mittlerer Bildungsabschluί") και που περιλαμβάνουν:

 

i) είτε τουλάχιστον τριετή (1) επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικευμένη σχολή ("Fachschule") που πιστοποιείται με εξετάσεις, και συμπληρώνεται ενδεχομένως με μονοετή ή διετή κύκλο ειδίκευσης, που πιστοποιείται επίσης με εξετάσεις,

 

ii) είτε τουλάχιστον δυόμισι έτη σε ειδικευμένη σχολή ("Fachschule"), που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται από άσκηση του επαγγέλματος επί έξι τουλάχιστον μήνες ή πρακτική άσκηση επί έξι τουλάχιστον μήνες σε αναγνωρισμένο ίδρυμα,

 

iii) είτε δύο τουλάχιστον έτη σε ειδικευμένη σχολή ("Fachschule"), που πιστοποιείται με εξετάσεις και συμπληρώνεται από άσκηση του επαγγέλματος επί ένα τουλάχιστον έτος ή πρακτική άσκηση επί ένα τουλάχιστον έτος σε αναγνωρισμένο ίδρυμα.

 

- Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις για τεχνικούς ("Techniker"), σχεδιαστές ("Gestalter") και οικογενειακούς βοηθούς ("Familienpfleger"), συνολικής διάρκειας 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ή ανάλογης εκπαίδευσης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπαίδευσης σε επαγγελματική σχολή ("Berufsschule") ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και που περιλαμβάνουν, μετά από άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη, μια εκπαίδευση πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή μια εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης, αντίστοιχης διάρκειας.

 

- Οι νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις και οι νομοθετικά κατοχυρωμένες συνεχείς εκπαιδεύσεις, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που απαιτούν, κατά γενικό κανόνα, την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (τουλάχιστον εννεαετούς διάρκειας) και επαγγελματικής εκπαίδευσης (εν γένει τριετούς διάρκειας) και που περιλαμβάνουν, κατά γενικό κανόνα, άσκηση του επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο έτη (εν γένει τρία έτη) καθώς και εξετάσεις στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης για την προπαρασκευή των οποίων λαμβάνονται, κατά κανόνα, συνοδευτικά μέτρα εκπαίδευσης είτε παράλληλα με την άσκηση του επαγγέλματος (τουλάχιστον 1 000 ωρών) είτε με πλήρη παρακολούθηση (διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον).

 

Οι γερμανικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των σχετικών κύκλων σπουδών.

 

 

Στις Κάτω Χώρες:

 

- Νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και τέσσερα έτη είτε μέσης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ("MAVO") είτε προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ("VBO") ή γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου, και που απαιτούν την ολοκλήρωση σπουδών τριετούς ή τετραετούς διάρκειας σε σχολή μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης ("MBO"), που πιστοποιούνται με εξετάσεις.

 

- Νομοθετικά κατοχυρωμένες εκπαιδεύσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 16 ετών, που προϋποθέτουν την επιτυχή ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας οκτώ ετών και προπαρασκευαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ("VBO") ή ανώτερου επιπέδου γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, και που απαιτούν την ολοκλήρωση επαγγελματικής εκπαίδευσης τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο σύστημα μαθητείας, εκ των οποίων τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα θεωρητικής διδασκαλίας σε σχολή και τις υπόλοιπες μέρες πρακτική εκπαίδευση σε κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης ή σε επιχείρηση, που πιστοποιείται με εξετάσεις δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου επιπέδου.

 

Οι ολλανδικές αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη κατάλογο των κύκλων εκπαίδευσης που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.

 

 

Στην Αυστρία:

 

- Εκπαιδεύσεις σε ανώτατες επαγγελματικές σχολές ("Berufsbildende Hφhere Schulen") και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γεωργίας και δασοκομίας ("Hφhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), συμπεριλαμβανομένων ειδικών τύπων ("Einschlieίlich der Sonderformen") η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων πέντε έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης που πιστοποιείται με τελική εξέταση, η επιτυχία στην οποία αποτελεί απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας.

 

- Εκπαιδεύσεις σε σχολές αρχιτεχνιτών ("Meisterschulen"), τάξεις αρχιτεχνιτών ("Meisterklassen"), σχολές αρχιτεχνιτών βιομηχανίας ("Werkmeisterschulen") ή σχολές οικοδομών ("Bauhandwerkerschulen"), η διάρθρωση και το επίπεδο των οποίων καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 13 ετών, εκ των οποίων εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή είτε τουλάχιστον τρία έτη εκπαίδευσης σε επιχείρηση και παράλληλα σε επαγγελματική σχολή ("Berufsschule"), πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε σχολή αρχιτεχνιτών ("Meisterschule"), τάξεις αρχιτεχνιτών ("Meisterklassen"), σχολή αρχιτεχνιτών βιομηχανίας ("Werkmeisterschule") ή σχολή οικοδομών ("Bauhanderkerschule"). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 15 έτη, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων πρακτικής εξάσκησης, που είτε προηγούνται των εκπαιδεύσεων στα εν λόγω ιδρύματα είτε συνοδεύονται από σπουδές μερικής απασχόλησης (τουλάχιστον 960 ωρών).

 

Οι αυστριακές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατάλογο των εκπαιδεύσεων που καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.» (1) (1) (1) Η ελάχιστη διάρκεια μπορεί να μειωθεί από τρία σε δύο έτη εάν ο ενδιαφερόμενος κατέχει τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο πανεπιστήμιο ("Abitur"), δηλαδή δεκατρία έτη προγενέστερων σπουδών, ή τον τίτλο που απαιτείται για να γίνει δεκτός στο "Fachhochschulen" ("Fachhochschulreife"), δηλαδή δώδεκα έτη προγενέστερων σπουδών.

 

 

Δ27α/ΕΕ/ΔΘ/νμ.επαγγελμ.εκπαίδευση.020606/09/ΠΓΠ