Δοκιμασία επάρκειας

12.-(1) Η δοκιμασία επάρκειας στην οποία μπορεί να υποβληθεί ο αιτητής με βάση τα άρθρα 6, 7 και 9 -

(α) Αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές του γνώσεις· και

(β) έχει ως σκοπό να διαπιστωθεί η ικανότητα του αιτητή να ασκήσει το κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ο αιτητής είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του.

(2) Το αρμόδιο όργανο επιλέγει τα θέματα στα οποία οι αιτητές μπορούν να εξεταστούν στη δοκιμασία επάρκειας, ως ακολούθως:

(α) Καταρτίζει κατάλογο με τα θέματα τα οποία, με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτείται στη Δημοκρατία για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος με την εκπαίδευση του αιτητή δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τους τίτλους που απέκτησε ο αιτητής· και

(β) από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, επιλέγονται για τη δοκιμασία επάρκειας αυτά των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

(3) Ο αναφερόμενος στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) έλεγχος, δύναται να αφορά και γνώση των σχετικών με το επάγγελμα κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν στη Δημοκρατία.

(4) Οι λεπτομερείς κανόνες που αφορούν στην εφαρμογή της δοκιμασίας επάρκειας καθώς και το νομικό καθεστώς του αιτητή στη Δημοκρατία που επιθυμεί να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο.