Σύστημα αναγνώρισης όταν απαιτείται τίτλος γενικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

11. Όταν, η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκηση του προϋποθέτει μόνο την κατοχή τίτλου που πιστοποιεί γενική εκπαίδευση επιπέδου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκηση του, υπό τους ιδίους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων, αν ο αιτών κατέχει τίτλο εκπαίδευσης ισοδύναμου επιπέδου που χορηγήθηκε σε άλλο κράτος μέλος:

Νοείται ότι, ο τίτλος εκπαίδευσης πρέπει, στο κράτος μέλος που χορηγείται, να χορηγείται από αρμόδια αρχή η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους αυτού.