Σύστημα αναγνώρισης όταν απαιτείται βεβαίωση επάρκειας

10. Όταν η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η πρακτική άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή βεβαίωσης επάρκειας, το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκηση του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενο την έλλειψη τυπικών προσόντων:

(α) Εάν ο αιτών κατέχει βεβαίωση επάρκειας που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα στο έδαφός του, ή την άσκησή του, και η οποία ελήφθη σε άλλο κράτος μέλος· ή

(β) εάν ο αιτών αποδεικνύει ότι έχει προσόντα που απέκτησε σε άλλα κράτη μέλη, και που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις ιδίως όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, με εκείνες που απαιτούν οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις της Δημοκρατίας.