Επιπρόσθετες απαιτήσεις

9. Επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 8 το αρμόδιο όργανο του άρθρου 15 δύναται να απαιτεί επιπλέον από τον αιτούντα:

(α) Την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί δύο έτη κατ΄ ανώτατο όριο ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας, όταν η εκπαίδευση την οποία έλαβε σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου 1 του άρθρου 8 καλύπτει θεωρητικούς ή/και πρακτικούς τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από αυτούς που καλύπτει το πιστοποιητικό, που απαιτείται στη Δημοκρατία ή όταν υπάρχουν διαφορές στα πεδία δραστηριότητας με αποτέλεσμα να απαιτείται ειδική εκπαίδευση σε θεωρητικούς ή/και πρακτικούς τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτει ο τίτλος εκπαίδευσης του αιτούντος. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στον αιτούντα:

Νοείται ότι, η πρακτική άσκηση προσαρμογής και η δοκιμασία επάρκειας δεν απαιτούνται παρά μόνο εάν εξακριβωθεί ότι οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

(β) την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί δύο έτη κατ΄ ανώτατο όριο ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) εδάφιο (1) του άρθρου 8, ο αιτών δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε πιστοποιητικό, ούτε τίτλο εκπαίδευσης. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στο αρμόδιο όργανο που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15.