Σύστημα αναγνώρισης όταν απαιτείται κατοχή πιστοποιητικού

8.-(1) Εάν στη Δημοκρατία η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκηση του προϋποθέτει την κατοχή πιστοποιητικού, το αρμόδιο όργανο δε μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων εφόσον:

(α) Ο αιτών κατέχει δίπλωμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ή στην ερμηνεία του όρου “δίπλωμα” στον περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελμα-τικών Προσόντων Νόμο του 2002, ή το πιστοποιητικό που επιβάλλεται από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα ή την άσκησή του στο έδαφος του και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος· ή

(β) ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη, ή επί ισοδύναμη περίοδο με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών σε άλλο κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει αυτό το επάγγελμα, κατά την έννοια που δίδεται στην ερμηνεία των όρων “κατοχυρωμένο επάγγελμα” και “κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα” στο άρθρο 2 και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους έχουν προετοιμάσει τον κάτοχο τους για την εξάσκηση αυτού του επαγγέλματος και οι οποίοι τίτλοι:

(i) είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους, αφού παρακολούθησε επιτυχώς κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στην ερμηνεία του όρου “δίπλωμα” στον περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2002, διάρκειας τουλάχιστο ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας μερικής παρακολούθησης, στον οποίο προϋπόθεση πρόσβασης κατά κανόνα αποτελεί μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση του κύκλου των δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή ή άλλη τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι παρα-κολούθησε με επιτυχία την επαγγελματική εκπαίδευση που, ενδεχομένως εντάσσεται σ΄ αυτόν τον κύκλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

(ii) είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχος αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης ολοκλήρωσε είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εκτός από τους αναφερόμενους στο στοιχείο (α) που παρέχεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση, ή εναλλάξ σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και σε επιχείρηση και που συμπληρώθηκε ενδεχομένως με την περίοδο πρακτικής εξάσκησης ή την άσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται σ΄ αυτόν τον κύκλο σπουδών, είτε πρακτική εξάσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος, που εντάσσεται στον εν λόγω κύκλο δευτεροβάθμιων σπουδών,

(iii) είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχος αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτερο-βάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ολοκλήρωσε ενδεχομένως:

- είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο στοιχείο (ii),

- είτε πρακτική εξάσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται στον εν λόγω κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η διετής επαγγελματική πείρα δεν απαιτείται όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι εκπαίδευσης του αιτούντος, πιστοποιούν κατοχυρωμένη εκπαίδευση·

(γ) ο αιτών, ο οποίος δεν έχει ούτε δίπλωμα, ούτε πιστοποιητικό, ούτε τίτλο εκπαίδευσης, κατά την έννοια της παραγράφου (β), εδάφιο 1 του άρθρου 4 ή κατά την έννοια της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, έχει ασκήσει το επάγγελμα με πλήρη απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος το οποίο δεν κατοχυρώνει το επάγγελμα αυτό κατά την έννοια που δίδεται στην ερμηνεία των όρων “κατοχυρωμένο επάγγελμα” και “κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα” στο άρθρο 2, επί τρία συνεχή έτη ή για ισοδύναμο χρονικό διάστημα με μειωμένο ωράριο κατά τα προηγούμενα δέκα έτη.

(2) Εξομοιώνεται προς τον τίτλο εκπαίδευσης που αναφέρεται στην παράγραφο (β) οποιοσδήποτε τίτλος εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε σύνολο τέτοιων τίτλων έχει χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί σε κράτος μέλος και αναγνωρίζεται από αυτό ως ισοδύναμου επιπέδου, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση αυτή έχει κοινοποιηθεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.