Σύστημα αναγνώρισης όταν απαιτείται δίπλωμα και ο αιτητής κατέχει πιστοποιητικό ή αντίστοιχο τίτλο εκπαίδευσης

7.-(1) Εάν η πρόσβαση σε κατοχυρωμένο επάγγελμα ή η άσκησή του προϋποθέτει την κατοχή διπλώματος, το αρμόδιο όργανο του άρθρου 15 δεν μπορεί να αρνείται σε υπήκοο κράτους μέλους την πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό ή την άσκησή του, υπό τους ίδιους όρους με τους ημεδαπούς, επικαλούμενο την έλλειψη προσόντων, εφόσον:

(α) Ο αιτών κατέχει το πιστοποιητικό που επιβάλλεται από άλλο κράτος μέλος για την πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα ή την άσκησή του στο έδαφος του, και το οποίο έχει ληφθεί σε ένα κράτος μέλος· ή

(β) ο αιτών έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό με πλήρη απασχόληση επί δύο έτη στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε άλλο κράτος μέλος που δεν κατοχυρώνει αυτό το επάγγελμα κατά την έννοια του άρθρου 2 στην ερμηνεία των όρων “κατοχυρωμένο επάγγελμα” και “κατοχυρωμένη επαγγελματική δραστηριότητα” και κατέχει έναν ή περισσότερους τίτλους εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους, έχουν προετοιμάσει τον κάτοχό τους για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού και:

(i) είτε πιστοποιούν ότι ο κάτοχός τους, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτε-ροβάθμιας εκπαίδευσης ολοκλήρωσε,

- είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 στην ερμηνεία του όρου “πιστοποιητικό” σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση, ή εναλλάξ, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και σε επιχείρηση, συμπληρωμένο, ενδεχομένως, με την περίοδο πρακτικής εξάσκησης ή την εξάσκηση του επαγγέλματος που εντάσσεται σ΄ αυτόν τον κύκλο σπουδών,

- είτε πρακτική εξάσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος, που είναι ενσωματωμένα τμήματα στον εν λόγω κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

(ii) είτε πιστοποιούν, ότι ο κάτοχος τους, αφού παρακολούθησε κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε, ενδεχομένως:

- είτε κύκλο σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως αναφέρεται στο στοιχείο (ι),

- είτε πρακτική εξάσκηση ή εξάσκηση του επαγγέλματος που είναι ενσωματωμένες στον εν λόγω κύκλο δευτεροβάθμιας τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης:

Νοείται ότι, δε μπορεί να απαιτείται η επαγγελματική πείρα που αναφέρεται στη παράγραφο (β), όταν ο τίτλος σπουδών που κατέχει ο αιτών και ο οποίος αναφέρεται στο παρόν άρθρο πιστοποιεί μια κατοχυρωμένη εκπαίδευση.

(2) Το αρμόδιο όργανο δύναται επιπρόσθετα να απαιτεί από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική εξάσκηση προσαρμογής επί τρία έτη κατ΄ ανώτατο όριο ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας. Η επιλογή μεταξύ πρακτικής άσκησης προσαρμογής και δοκιμασίας επάρκειας ανήκει στον αιτούντα.