Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφο ρετική έννοια-

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"διάθεση" σημαίνει την υπαγωγή σε καθεστώς εσωτερικής κατανάλωσης εμπορευμάτων που τελωνίστηκαν με βάση οποιουσδήποτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τα Τελωνεία και τους Φόρους Κατανάλωσης, χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού ή φόρου στον οποίο υπέκειντο, έστω και αν δεν υπάρχει αποξένωση της χρήσης ή του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος·

"εισαγωγή" μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και τις συγγενικές εκφράσεις του όρου αυτού σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εμπορευμάτων στη Δημοκρατία από το εξωτερικό·

"Ευρωπαϊκή Ένωση" ή "χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης" σημαίνει τις χώρες και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται ειδικά στον Πρώτο Πίνακα·

"μεταχειρισμένα οχήματα" σημαίνει τα οχήματα που έχουν διανύσει περισσότερα από 6 χιλιάδες χιλιόμετρα και τα οποία κατά την ημερομηνία της εισαγωγής τους στη Δημοκρατία είναι ηλικίας άνω των έξι μηνών, οι οποίοι υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα·

"τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τον παρόντα Νόμο, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως (Αρ. 3) του 2003, όπως και όλους τους εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τα Τελωνεία και τους Φόρους Κατανάλωσης·

"τελωνισμός" σημαίνει την κατάθεση διασάφησης μαζί με τα αναγκαία έγγραφα τα οποία καθορίζονται από τους εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακούς νόμους, την καταβολή των τελωνειακών δασμών και φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στα εμπορεύματα και την απομάκρυνσή τους από τον τελωνειακό έλεγχο.

(2) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι ερμηνεύονται στους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως (Αρ. 3) του 2003, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τους πιο πάνω αναφερόμενους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 2002, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.