ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφο ρετική έννοια-

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

"διάθεση" σημαίνει την υπαγωγή σε καθεστώς εσωτερικής κατανάλωσης εμπορευμάτων που τελωνίστηκαν με βάση οποιουσδήποτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τα Τελωνεία και τους Φόρους Κατανάλωσης, χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού ή φόρου στον οποίο υπέκειντο, έστω και αν δεν υπάρχει αποξένωση της χρήσης ή του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος·

"εισαγωγή" μαζί με τις γραμματικές παραλλαγές και τις συγγενικές εκφράσεις του όρου αυτού σημαίνει τη διά θαλάσσης ή αέρος μεταφορά εμπορευμάτων στη Δημοκρατία από το εξωτερικό·

"Ευρωπαϊκή Ένωση" ή "χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης" σημαίνει τις χώρες και τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζονται ειδικά στον Πρώτο Πίνακα·

"μεταχειρισμένα οχήματα" σημαίνει τα οχήματα που έχουν διανύσει περισσότερα από 6 χιλιάδες χιλιόμετρα και τα οποία κατά την ημερομηνία της εισαγωγής τους στη Δημοκρατία είναι ηλικίας άνω των έξι μηνών, οι οποίοι υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα·

"τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τον παρόντα Νόμο, τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως (Αρ. 3) του 2003, όπως και όλους τους εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Νόμους και Κανονισμούς, που αφορούν τα Τελωνεία και τους Φόρους Κατανάλωσης·

"τελωνισμός" σημαίνει την κατάθεση διασάφησης μαζί με τα αναγκαία έγγραφα τα οποία καθορίζονται από τους εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακούς νόμους, την καταβολή των τελωνειακών δασμών και φόρων κατανάλωσης που αναλογούν στα εμπορεύματα και την απομάκρυνσή τους από τον τελωνειακό έλεγχο.

(2) Λέξεις και όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο, οι οποίοι ερμηνεύονται στους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως (Αρ. 3) του 2003, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τους πιο πάνω αναφερόμενους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους 1967 έως 2002, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

ΜΕΡΟΣ II ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ
Τελωνειακοί Δασμοί

3. -(1) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, επί όλων των εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στο Δεύτερο Πίνακα τα οποία-

(α) Μετά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία, τελωνίζονται για εσωτερική κατανάλωση, ή

(β) αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αερο σκάφους, δεν προσκομίζονται στο λειτουργό, όπως προνοείται στο άρθρο 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως (Αρ. 3) του 2003,

οι διάφοροι δασμοί (που στο εξής θα αναφέρονται ως "τελωνειακοί δασμοί") σύμφωνα με τους συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται στον πιο πάνω αναφερόμενο Πίνακα απέναντι από καθεμιά κλάση, αντίστοιχα, στη στήλη του ίδιου Πίνακα, ο οποίος με βάση τα άρθρα 4 ή 5, τυγχάνει εφαρμογής γι' αυτά τα εμπορεύματα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπο ρεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων που αναφέρονται στη στήλη 1 του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 4, επιβάλλεται δασμός με βάση το συντελεστή που εκτίθεται στη στήλη 3, νοουμένου ότι-

(α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(β) τηρούνται οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατό να αναγράφονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρ μογή των διατάξεων του Δεύτερου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), για τα εισαγόμενα εμπο ρεύματα που περιγράφονται στη στήλη 2 έναντι των δασμολογικών κλάσεων που αναφέρονται στη στήλη 1 του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα και μόνο για τις ποσότητες κατ' έτος που καθορίζονται στη στήλη 5, επιβάλλεται δασμός με βάση τους συντελεστές που εκτίθενται στις στήλες 3 και 4, νοουμένου ότι-

(α) Ο εισαγωγέας προσκομίζει σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(β) τηρούνται οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που δυνατό να αναγρά φονται στην εν λόγω έγκριση με σκοπό να διασφαλίζεται η ορθή εφαρ μογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα.

Δασμοί προτιμήσεως

4.—(1)(α) Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι παρα τίθενται στη στήλη με επιγραφή "Συντελεστής Δασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Δεύτερου Πίνακα, εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό εφόσον ο Διευθυντής πεισθεί με πιστοποιητικό προέλευσης εγκε κριμένου τύπου και κατάλληλα συμπληρωμένο ότι αυτά αποστάληκαν στη Δημοκρατία από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παράχθηκαν ή κατα σκευάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Νοείται ότι εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν παραχθεί ή κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πληρούν τους όρους αποστολής και προέλευσης που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και αφορά τον ορισμό της έννοιας "προέλευση προϊόντων" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας και το οποίο αποτελεί Παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κυπρια κής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστοποιητικό πλοιάρχου (β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "Συμφωνία Σύνδεσης" σημαίνει τη Συμφωνία που αφορά τη σύνδεση της Δημοκρατίας της Κύπρου με την Ευρω παϊκή Ένωση, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1972.

(2) Καμιά αξίωση καταβολής τελωνειακού δασμού με προτιμησιακό συντε λεστή γίνεται αποδεκτή, εκτός αν αυτή δηλωθεί από τον εισαγωγέα ή κύριο των εμπορευμάτων πάνω στη διασάφηση κατά τον τελωνισμό τους:

Νοείται ότι στην περίπτωση που η αξίωση αυτή δεν τεκμηριώνεται κατά το χρόνο της κατάθεσης της διασάφησης με το κατάλληλο πιστοποιητικό προέ λευσης, καταβάλλεται δασμός σύμφωνα με τους συντελεστές Γενικού Δασμού όπως προνοείται στο άρθρο 5 και εισπράττεται με χρηματική παρακαταθήκη η οποία αναπροσαρμόζεται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού προέ λευσης εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την κατάθεση της διασάφησης.

(3)(α) Στην. περίπτωση εμπορευμάτων (με εξαίρεση το βιομηχανοποιημένο καπνό) τα οποία εισάγονται ταχυδρομικώς ή μέσα σε αποσκευές που συνο δεύονται από επιβάτες που φθάνουν από τις χώρες που αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα, ο Διευθυντής μπορεί, εάν πεισθεί ότι αυτά παράχθηκαν ή κατασκευάστηκαν στις χώρες αυτές όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, να εφαρμόσει τους ισχύοντες σε κάθε περίπτωση δασμούς προτίμησης χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού εφόσον πεισθεί ότι-

(i) Τα εμπορεύματα δεν προορίζονται για πώληση· και

(ii) κάθε αποστολή εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει σε αξία τις £115 για κάθε παραλήπτη ή στην περίπτωση αποσκευών επιβατών, η αξία των εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις £325 για κάθε επιβάτη.

(β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η προσκόμιση πιστοποιητικού προέλευσης θα ήταν, κατά την κρίση του Διευθυντή, εξαιρετικά δύσκολη, ο Διευθυντής μπορεί να καθορίσει άλλους τρόπους τους οποίους ο ίδιος κρίνει επαρκείς για εξακρίβωση της προέλευσης των εμπορευμάτων.

Εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων προέλευσης Κύπρου

4Α.—(1) Εξαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύματα θεωρούνται ότι είναι κυπριακής προέλευσης, εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο αφορών εις τον ορισμόν της έννοιας 'προέλευσης προϊόντων' και εις τα μεθόδους διοικητικής συνεργασίας το οποίο αποτελεί παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το οποίο υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και δημο σιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Νοεμβρίου 1977.

(2) Για εξαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύματα, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την έκδοση Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής.

Γενικός Δασμός Δεύτερος

5. Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι εκτίθενται στη στήλη του Δεύτερου Πίνακα με την επιγραφή "Γενικός Δασμός", εφαρ μόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό που δε δικαι ούνται δασμολόγηση σύμφωνα με το δασμό προτίμησης.

Τελωνειακές διευθετήσεις που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ

6.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, επιβολή, καταβολή και είσπραξη τελωνειακών δασμών αναφορικά με τα εμπο ρεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών οι οποίοι συνοδεύουν με άδεια των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις ένοπλες δυνάμεις για παροχή διάφορων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών οι οποίοι υπηρε τούν στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς επίσης των εξαρτώμενων από αυτούς προσώπων, υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μεταχειρισμένα εμπορεύματα, εξοπλισμός, υλικά και εξαρτήματα τα οποία εισάχθηκαν χωρίς την καταβολή των τελωνειακών δασμών ή φόρων κατανάλωσης, δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου από τους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασι λείου, όπως καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος Β της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης και διατίθενται από αυτούς δε θα επιβαρύνονται με τελω νειακούς δασμούς αν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αν προέρχονται από τρίτες χώρες θα επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς κατ' αξία προς πέντε τοις εκατόν (5%), ως δασμολογητέα δε αξία θα λογίζεται η τιμή της πώλησής τους, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία διατίθενται χωρίς τον όρο της διάλυσης ή επανεξαγωγής, τα οποία δε θα επιβαρύνονται με τον κατ' αξία συντελεστή προς πέντε τοις εκατόν (5%), θα επιβαρύνονται όμως με εισαγωγικούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης, με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Ως δασμολογητέα δε αξία για σκοπούς υπολογισμού των εισαγωγικών δασμών θα λογίζεται η τιμή πώλησής τους.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) "Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Ανακοινώσεων, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία κατά την ίδια ημερομηνία.

(β) Λέξεις ή όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) του παρό ντος άρθρου, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης.

Επιβολή τελωνειακών δασμών

7. Για σκοπούς προστασίας των εμπορευμάτων τα οποία παράγονται στη Δημοκρατία και εφόσον το κρίνει σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον, το

Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ότι σε εμπορεύματα οποιασ δήποτε κατηγορίας που εισάγονται στη Δημοκρατία θα εφαρμόζεται με βάση το παρόν άρθρο, στην περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμο λόγηση κατ' αξία, συντελεστής δασμού που δεν υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% της αξίας, στη δε περίπτωση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ειδικό συντελεστή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του συντελεστή αυτού, όπως ήθελε καθοριστεί στο Διάταγμα αυτό.

ΜΕΡΟΣ III ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Φόροι Κατανάλωσης

8.—(1) Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προνοείται διαφορετικά στον Τρίτο Πίνακα και τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακών νόμων, επιβάλλονται, εισπράττονται και καταβάλλονται, προς όφελος των γενικών προσόδων της Δημοκρατίας, Φόροι Κατανάλωσης επί-

(α) Όλων των εισαγόμενων εμπορευμάτων που καθορίζονται ειδικά στον Τρίτο Πίνακα τα οποία-

(i) Μετά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία, τελωνίζονται για εσωτερική κατανάλωση, ή

(ii) αν και αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στο λειτουργό, όπως προνοείται στο άρθρο 30 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων 1967 έως 2002, και

(β) επί των ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων, τα οποία αφού κατασκευάστηκαν ή παράχθηκαν στη Δημοκρατία τελωνίζονται προς εσωτερική κατανάλωση ή με άλλο τρόπο υπόκεινται στην καταβολή φόρου κατανάλωσης,

επί αυτών δε των εμπορευμάτων θα εφαρμόζονται οι διάφοροι συντελεστές των φόρων κατανάλωσης (που στο εξής θα αναφέρονται ως "φόροι κατανάλωσης") που εκτίθενται στον εν λόγω Πίνακα απέναντι από την καθεμιά κλάση:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο χρόνος του τελω νισμού είναι-

(i) Στην περίπτωση επιτοπίως παραγόμενων οινοπνευματωδών ο χρόνος της παραλαβής από το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων ή της έκδοσης από Οινοπνευματοποιό Α' Κατηγορίας, όπως προνοείται στον Κανονισμό 8 των περί Οινοπνευματωδών Κανονισμών του 1968· και

(ii) στην περίπτωση οποιωνδήποτε άλλων ειδών, ο χρόνος της έκδοσης από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σ' αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο.

(2) Όταν με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης κατ' αξία, η φορολογητέα αξία-

(α) Στην περίπτωση εισαγόμενων εμπορευμάτων, είναι η δασμολογητέα αξία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και

(β) στην περίπτωση εμπορευμάτων επιτόπιας παραγωγής ή κατασκευής, είναι η πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή πώλησης για εμπο ρεύματα που παραδίδονται από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής:

Νοείται ότι για τους σκοπούς καθορισμού της πραγματικά πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής πώλησης εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 159 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων και της Συμφωνίας για Εφαρμογή του Άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

(3) Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, απαγορεύεται η έκδοση· ή μεταφορά από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή κατασκευής, οποιωνδήποτε εμπορευμάτων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης παρά μόνο μετά από κατάθεση διασάφησης σε τέτοιο τύπο και κατά τέτοιο τρόπο και η οποία να περιέχει τέτοια στοιχεία όπως μπορεί να καθορίσει ο Διευθυντής και για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 24 των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων. Οποιοσδήποτε με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο της αξίας των εμπορευμάτων ή το μεγαλύτερο από τα εν λόγω δύο ποσά ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της χρηματικής, όλα δε τα εμπορεύματα σχετικά με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση.

Διευθετήσεις περί τους φόρους κατανάλωσης, που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ

9.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν με βάση το άρθρο 6 ή άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με βάση κάποιον άλλο νόμο, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχές και οργανώσεις δικαιούνται να παρα λάβουν οποιαδήποτε εμπορεύματα χωρίς την καταβολή τελωνειακού δασμού και ελλείψει οποιωνδήποτε διατάξεων που να προνοούν το αντίθετο, τότε ισχύει παρόμοια απαλλαγή και από τους φόρους κατανάλωσης όταν τέτοια εμπορεύματα παραδίδονται κάτω από παρόμοιες περιστάσεις στα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν ζύθος ο οποίος έχει κατασκευασθεί στη Δημοκρατία, παραδίδεται από κάποιο ζυθοποιείο στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα μέλη τους, ο ζύθος αυτός θα εξαιρείται από την καταβολή φόρου κατα νάλωσης υπό όρους τους οποίους μπορεί να επιβάλλει ο Διευθυντής.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται με την προσθήκη ιχνηθέτη και ειδικού χρώματος και διατίθεται σε δικαιούχους χρήστες, απαλλαγμένο από το φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί, κατέχει, μεταφέρει ή διαθέτει χρωματισμένο πετρέλαιο κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3), είναι ένοχο αδικήματος και σε περί πτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφο ρικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊ όντα, οχήματα ή οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται σε δήμευση.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ
Μερική ή ολική απαλλαγή από δασμούς επανεισαγομένων ή αντικατασταθέντων εμπορευμάτων, προσωρινά εξαχθέντων για να υποστούν εργασίες τελειοποίησης

10.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που επιτρέπουν την επανεισαγωγή ή αντικατάσταση εμπορευμάτων, που εξήχθησαν προσωρινά από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν παρήχθησαν σε αυτή ή όχι, για να υποστούν εργασίες τελειοποίησης με μερική ή ολική απαλ λαγή από τελωνειακούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία που ο Διευθυντής ασκεί με βάση οποιουσδήποτε τελωνειακούς νόμους αναφορικά με τη βεβαίωση της αξίας των εμπορευμάτων.

Απαλλαγή υπό όρους

11.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη με βάση την οποία είναι δυνατή η ατελής εισαγωγή ειδικά καθοριζόμενων εμπορευμάτων για χρήση τους από ορισμένα προνομιούχα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις, και υπό όρους τους οποίους ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλλει για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, εμπορεύματα των ειδών που καθο ρίζονται στον Τέταρτο Πίνακα απαλλάσσονται, υπό τις περιστάσεις και τους όρους που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα εκτός εάν προνοείται διαφο ρετικά στην τέταρτη στήλη του ίδιου Πίνακα, από τον τελωνειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος διαφορετικά θα επιβαλλόταν με βάση τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται από ή για τον εισαγωγέα προτού τα εμπορεύματα απομακρυνθούν από τον τελωνειακό έλεγχο, εκτός εάν ρητά προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμα που εκδίδεται με βάση κανονισμούς τους οποίους εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, να προσθέτει, διαγράφει, μεταβάλλει ή με άλλο τρόπο τροποποιεί τις κλάσεις ή οποιεσδήποτε από αυτές, όπως αυτές εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα. Οι κανονισμοί αυτοί είναι δυνατό να προνοούν τέτοιους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία δυνατό να καθοριστούν για σκοπούς άσκησης της εξουσίας η οποία εκχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοιο Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με' βάση το παρόν εδάφιο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ V ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Επιστροφή καταβληθέντος δασμού ή φόρου κατανάλωσης

12. Τηρουμένων των διατάξεων των τελωνειακών νόμων όπως και κάθε όρου ο οποίος δυνατό να έχει τεθεί από το Διευθυντή για διασφάλιση των δημόσιων προσόδων, επιστρέφεται στην έκταση που αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα ο καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατα νάλωσης, όταν εμπορεύματα των ειδών που καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Πέμπτου Πίνακα χρησιμοποιούνται, κατά τρόπο που ικανοποιεί το Διευ θυντή όπως προνοείται ειδικά στην πέμπτη στήλη του Πέμπτου Πίνακα, ή στην παρασκευή ή βιομηχανία στη Δημοκρατία των εμπορευμάτων που καθο ρίζονται στην τέταρτη στήλη του αναφερθέντος Πίνακα τα οποία εξάγονται ή φορτώνονται σε πλοία ή αεροσκάφη ως προμήθειές τους, ή παραδίδονται σε πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που δικαιούνται βάσει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου την ατελή εισαγωγή τέτοιων εμπο ρευμάτων:

Νοείται ότι δεν επιστρέφεται καταβληθείς τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης εφόσον παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών χρόνων μεταξύ της καταβολής του δασμού ή φόρου κατανάλωσης και της λήψης από τον αρμόδιο Λειτουργό της αίτησης για επιστροφή του, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στον Πέμπτο Πίνακα.

Εξουσία τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την επιστροφή δασμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμά του το οποίο δημο σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει ή διαγράφει κλάσεις από τον Πέμπτο Πίνακα ή να τροποποιεί τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους όρους που αναφέρονται σε κάθε κλάση που αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία επιστροφής τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης

14. Όταν στον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο, διαλαμβάνεται πρόνοια για απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης, εμπο ρευμάτων τα οποία παραδίδονται σε ορισμένα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού Οικονομικών οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προμήθεια αυτών των εμπορευμάτων είναι τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη η άμεση προμήθεια των εμπορευμάτων αυτών από αδασμολόγητα αποθέματα, ο Διευθυντής μπορεί να επιστρέψει τον τελω νειακό δασμό ή φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σ' αυτά.

Διάθεση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων

15.—(1) Σε περίπτωση διάθεσης οποιωνδήποτε μεταχειρισμένων εμπο ρευμάτων τα οποία τελωνίστηκαν με βάση οποιοδήποτε σε ισχύ νόμο χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού ή φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειντο, επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης, ως αξία δε λογίζεται η αξία την οποία αυτά έχουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους.

(2) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη διάθεση μηχανοκίνητου οδικού οχήματος που εισήχθηκε από ανάπηρο πρόσωπο με βάση το εδάφιο 09 που καταργήθηκε με το Νόμο 97/91 και από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια 14, 16, 19 και 20 της Κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα, χωρίς την καταβολή του τελωνειακού δασμού και φόρου κατανάλωσης στον οποίο υπέκειτο, καθώς και για τη διάθεση μηχανοκίνητου οδικού οχήματος το οποίο κατά την πρώτη εγγραφή του έχει καταταγεί και εγγραφεί ως ταξί και για το οποίο παραχωρήθηκε δασμοφορολογική ελάφρυνση με επιστροφή των δασμών και φόρων κατανάλωσης με βάση την κλάση 5 του Πέμπτου Πίνακα, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης μετά την πάροδο των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων από την ημέρα κατά την οποία το όχημα είχε εγγραφεί στο όνομα των προσώπων αυτών:

(α) Χρονικού διαστήματος εκατόν μηνών προκειμένου για βουλευτές και για οχήματα τα οποία κατά την πρώτη εγγραφή τους έχουν εγγραφεί ως ταξί· και

(β) χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι μηνών προκειμένου για άλλα - πρόσωπα που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια 09, 14, 16, 19 και 20:

Νοείται ότι σε περίπτωση διάθεσης του οχήματος αυτού πριν από την πάροδο των πιο πάνω χρονικών διαστημάτων επιβάλλεται τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης, σύμφωνα με την αναλογία του χρόνου που πέρασε από την εγγραφή μέχρι τη διάθεση του μηχανοκίνητου οδικού οχήματος, προς το χρονικό διάστημα των εκατόν ή των εκατόν είκοσι μηνών ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάθεσης τέτοιου οχήματος και εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή κρίνεται ότι η αντι κειμενική του αξία κατά τον ουσιώδη χρόνο διάθεσης δικαιολογεί επιβολή τελωνειακού δασμού, όπου εφαρμόζεται, μικρότερου από εκείνο που είναι πληρωτέος με βάση το παρόν εδάφιο, ο φόρος κατανάλωσης θα μειώνεται κατ' αναλογία της συνολικής μείωσης της αξίας και θα καταβάλλεται ο μικρό τερος αυτός τελωνειακός δασμός και φόρος κατανάλωσης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) ο όρος "διάθεση" δεν περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία το όχημα περιέρχεται αιτία θανάτου στον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, η ισχύς δε της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1985.

(4) Κατά τη διάθεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (2) μηχανοκίνητου οχήματος από τον επιζώντα σύζυγο ή τέκνα, αφού συμπληρωθεί χρονικό διάστημα εκατόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, εκατόν είκοσι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στο όνομα του αποθανόντος δικαιούχου, δεν επιβάλλεται τελωνειακός δασμός ή φόρος κατανάλωσης.

Απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμοί

16.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, εφόσον κρίνει αναγκαίο για διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει ή περιορίσει την εισαγωγή ή χρήση παντός είδους υπό όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του.

(2) Όποιος παραβαίνει Διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες (£750) ή το τριπλάσιο της αξίας του είδους, αναφορικά με το οποίο διαπράττεται το αδίκημα, ή το μεγαλύτερο σε κάθε περίπτωση των πιο πάνω ποσών το είδος δε σχετικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, υπόκειται σε δήμευση.

Καταβολή τελωνειακών δασμών σε εμπορεύματα σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική αποθήκη χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των αναλογούντων φόρων κατανάλωσης ή και φόρου προστιθέμενης αξίας

17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού  Νόμου, καθώς και των Νόμων περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και βρίσκονται σε ισχύ, εμπορεύματα τα οποία-

(α) υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς ή και φόρους κατανάλωσης ή και φόρο προστιθέμενης αξίας, και συνοδεύονται με το πιστοποιητικό προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του βασικού Νόμου και,

(β) είναι αποταμιευμένα σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική  αποθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι και την 30.4.2004, είναι δυνατόν να τελωνίζονται με την καταβολή των τελωνειακών δασμών, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των φόρων κατανάλωσης  ή και φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογούν σε αυτά, υπό τον όρο ότι, θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική αποθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρις ότου καταβληθούν οι αναλογούντες σε αυτά φόροι κατανάλωσης ή και φόρος προστιθέμενης αξίας.

 

Κατάργηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2003

17.—(1) Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 2003 καταργούνται.

(2) Οι καταργήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα των αλλοδαπών εταιρειών και/ή του αλλοδαπού προσωπικού τους που υπέβαλαν στο Διευθυντή, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2002, πλήρως συμπληρωμένη αίτηση για απόκτηση δικαιώματος εισαγωγής εμπορευμάτων με απαλλαγή, ανεξάρτητα αν έχει εγκριθεί ή όχι μέχρι την ημερομηνία αυτή, με βάση το εδάφιο 18 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα των ανωτέρω Νόμων:

Νοείται ότι, ο τελωνισμός εμπορευμάτων με απαλλαγή δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα επιτρέπεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2003.

Νοείται περαιτέρω ότι το δικαιούχο αλλοδαπό προσωπικό δικαιούχων αλλοδαπών εταιρειών δύναται να συνεχίζει να έχει στην κατοχή του αφορολόγητο όχημα που έχει εγγραφεί στο όνομά του πριν την 31η Μαρτίου 2003, στις περιπτώσεις-

(α) Που αλλάζει εργοδότη και εργοδοτείται σε άλλη εταιρεία που ήταν δικαιούχος και διατηρεί το υπεράκτιο καθεστώς της,

(β) που συνεχίζει να εργοδοτείται στην ίδια δικαιούχο εταιρεία αλλά η εταιρεία έχει επιλέξει να φορολογείται με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή με βάση το άρθρο 46 του περί Φορολογίας του Εισο δήματος Νόμου και επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Κύπρο,

(γ) που αλλάζει εργοδότη και εργοδοτείται σε άλλη εταιρεία που ήταν δικαιούχος αλλά έχει επιλέξει, με βάση το άρθρο 46 του περί Φορο λογίας του Εισοδήματος Νόμου, να φορολογείται με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο.

Έναρξη ισχύος

18. Ο παρών Νόμος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι την 30ή Απριλίου 2004.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 2)

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βέλγιο

Γαλλία

Δανία

Δημοκρατία της Ιρλανδίας

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιταλία

Λουξεμβούργο

Ολλανδία

Ελληνική Δημοκρατία

Βασίλειο της Ισπανίας

Δημοκρατία της Πορτογαλλίας

Αυστρία

Σουηδία

Φιλλανδία

Σημείωση
2 του Ν. 90(I)/2004Σημείωση Συντάκτη

Ο τροποποιητικός νόμος 90(I)/2004 αναφέρει όπως τροποποιηθεί ο Τρίτος Πίνακας ο οποίος αφορά δασμολόγια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της CyLaw.

Σημείωση
3 του Ν.90(I)/2004Έναρξη ισχύος

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.90(I)/2004] τίθεται σε ισχύ στις 29 Απριλίου 2004.