Γενικός Δασμός Δεύτερος

5. Οι συντελεστές των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι εκτίθενται στη στήλη του Δεύτερου Πίνακα με την επιγραφή "Γενικός Δασμός", εφαρ μόζονται σε όλα τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμό που δε δικαι ούνται δασμολόγηση σύμφωνα με το δασμό προτίμησης.