Εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων προέλευσης Κύπρου

4Α.—(1) Εξαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύματα θεωρούνται ότι είναι κυπριακής προέλευσης, εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο αφορών εις τον ορισμόν της έννοιας 'προέλευσης προϊόντων' και εις τα μεθόδους διοικητικής συνεργασίας το οποίο αποτελεί παράρτημα του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το οποίο υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 και δημο σιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Νοεμβρίου 1977.

(2) Για εξαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύματα, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που ρυθμίζουν την έκδοση Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής.