Τελωνειακές διευθετήσεις που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ

6.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, επιβολή, καταβολή και είσπραξη τελωνειακών δασμών αναφορικά με τα εμπο ρεύματα των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, των εξουσιοδοτημένων Οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εργολάβων και αλλοδαπών οι οποίοι συνοδεύουν με άδεια των Αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου τις ένοπλες δυνάμεις για παροχή διάφορων υπηρεσιών, μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών οι οποίοι υπηρε τούν στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς επίσης των εξαρτώμενων από αυτούς προσώπων, υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, οι δε τελωνειακοί δασμοί βεβαιούνται, επιβάλλονται, καταβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μεταχειρισμένα εμπορεύματα, εξοπλισμός, υλικά και εξαρτήματα τα οποία εισάχθηκαν χωρίς την καταβολή των τελωνειακών δασμών ή φόρων κατανάλωσης, δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου από τους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων ή από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασι λείου, όπως καθορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος Β της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης και διατίθενται από αυτούς δε θα επιβαρύνονται με τελω νειακούς δασμούς αν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αν προέρχονται από τρίτες χώρες θα επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς κατ' αξία προς πέντε τοις εκατόν (5%), ως δασμολογητέα δε αξία θα λογίζεται η τιμή της πώλησής τους, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία διατίθενται χωρίς τον όρο της διάλυσης ή επανεξαγωγής, τα οποία δε θα επιβαρύνονται με τον κατ' αξία συντελεστή προς πέντε τοις εκατόν (5%), θα επιβαρύνονται όμως με εισαγωγικούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης, με τους συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο της διάθεσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Ως δασμολογητέα δε αξία για σκοπούς υπολογισμού των εισαγωγικών δασμών θα λογίζεται η τιμή πώλησής τους.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) "Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Ανακοινώσεων, που αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία κατά την ίδια ημερομηνία.

(β) Λέξεις ή όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) του παρό ντος άρθρου, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης.