Διευθετήσεις περί τους φόρους κατανάλωσης, που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ

9.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν με βάση το άρθρο 6 ή άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με βάση κάποιον άλλο νόμο, πρόσωπα, οργανισμοί, αρχές και οργανώσεις δικαιούνται να παρα λάβουν οποιαδήποτε εμπορεύματα χωρίς την καταβολή τελωνειακού δασμού και ελλείψει οποιωνδήποτε διατάξεων που να προνοούν το αντίθετο, τότε ισχύει παρόμοια απαλλαγή και από τους φόρους κατανάλωσης όταν τέτοια εμπορεύματα παραδίδονται κάτω από παρόμοιες περιστάσεις στα πρόσωπα, οργανισμούς, αρχές και οργανώσεις που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όταν ζύθος ο οποίος έχει κατασκευασθεί στη Δημοκρατία, παραδίδεται από κάποιο ζυθοποιείο στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύματα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα μέλη τους, ο ζύθος αυτός θα εξαιρείται από την καταβολή φόρου κατα νάλωσης υπό όρους τους οποίους μπορεί να επιβάλλει ο Διευθυντής.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς ιχνηθετείται ή και χρωματίζεται με την προσθήκη ιχνηθέτη και ειδικού χρώματος και διατίθεται σε δικαιούχους χρήστες, απαλλαγμένο από το φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί, κατέχει, μεταφέρει ή διαθέτει χρωματισμένο πετρέλαιο κατά παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (3), είναι ένοχο αδικήματος και σε περί πτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφο ρικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής και τα προϊ όντα, οχήματα ή οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται σε δήμευση.