Μερική ή ολική απαλλαγή από δασμούς επανεισαγομένων ή αντικατασταθέντων εμπορευμάτων, προσωρινά εξαχθέντων για να υποστούν εργασίες τελειοποίησης

10.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που επιτρέπουν την επανεισαγωγή ή αντικατάσταση εμπορευμάτων, που εξήχθησαν προσωρινά από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν παρήχθησαν σε αυτή ή όχι, για να υποστούν εργασίες τελειοποίησης με μερική ή ολική απαλ λαγή από τελωνειακούς δασμούς και φόρους κατανάλωσης.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία που ο Διευθυντής ασκεί με βάση οποιουσδήποτε τελωνειακούς νόμους αναφορικά με τη βεβαίωση της αξίας των εμπορευμάτων.