Καταβολή τελωνειακών δασμών σε εμπορεύματα σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική αποθήκη χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των αναλογούντων φόρων κατανάλωσης ή και φόρου προστιθέμενης αξίας

17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού  Νόμου, καθώς και των Νόμων περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και βρίσκονται σε ισχύ, εμπορεύματα τα οποία-

(α) υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς ή και φόρους κατανάλωσης ή και φόρο προστιθέμενης αξίας, και συνοδεύονται με το πιστοποιητικό προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του βασικού Νόμου και,

(β) είναι αποταμιευμένα σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική  αποθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρι και την 30.4.2004, είναι δυνατόν να τελωνίζονται με την καταβολή των τελωνειακών δασμών, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή των φόρων κατανάλωσης  ή και φόρου προστιθέμενης αξίας που αναλογούν σε αυτά, υπό τον όρο ότι, θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε αποθήκη αποταμίευσης ή φορολογική αποθήκη, ανάλογα με την περίπτωση, μέχρις ότου καταβληθούν οι αναλογούντες σε αυτά φόροι κατανάλωσης ή και φόρος προστιθέμενης αξίας.