Κατάργηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2003

17.—(1) Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 2003 καταργούνται.

(2) Οι καταργήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα των αλλοδαπών εταιρειών και/ή του αλλοδαπού προσωπικού τους που υπέβαλαν στο Διευθυντή, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2002, πλήρως συμπληρωμένη αίτηση για απόκτηση δικαιώματος εισαγωγής εμπορευμάτων με απαλλαγή, ανεξάρτητα αν έχει εγκριθεί ή όχι μέχρι την ημερομηνία αυτή, με βάση το εδάφιο 18 της κλάσης 01 του Τέταρτου Πίνακα των ανωτέρω Νόμων:

Νοείται ότι, ο τελωνισμός εμπορευμάτων με απαλλαγή δυνάμει του παρόντος εδαφίου θα επιτρέπεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2003.

Νοείται περαιτέρω ότι το δικαιούχο αλλοδαπό προσωπικό δικαιούχων αλλοδαπών εταιρειών δύναται να συνεχίζει να έχει στην κατοχή του αφορολόγητο όχημα που έχει εγγραφεί στο όνομά του πριν την 31η Μαρτίου 2003, στις περιπτώσεις-

(α) Που αλλάζει εργοδότη και εργοδοτείται σε άλλη εταιρεία που ήταν δικαιούχος και διατηρεί το υπεράκτιο καθεστώς της,

(β) που συνεχίζει να εργοδοτείται στην ίδια δικαιούχο εταιρεία αλλά η εταιρεία έχει επιλέξει να φορολογείται με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή με βάση το άρθρο 46 του περί Φορολογίας του Εισο δήματος Νόμου και επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Κύπρο,

(γ) που αλλάζει εργοδότη και εργοδοτείται σε άλλη εταιρεία που ήταν δικαιούχος αλλά έχει επιλέξει, με βάση το άρθρο 46 του περί Φορο λογίας του Εισοδήματος Νόμου, να φορολογείται με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο.