Εξουσία τροποποίησης των διατάξεων που αφορούν την επιστροφή δασμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με Διάταγμά του το οποίο δημο σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει ή διαγράφει κλάσεις από τον Πέμπτο Πίνακα ή να τροποποιεί τους συντελεστές του επιστρεπτέου δασμού ή τους όρους που αναφέρονται σε κάθε κλάση που αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα.