Έναρξη ισχύος

18. Ο παρών Νόμος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004 μέχρι την 30ή Απριλίου 2004.