Σημείωση
59 του Ν. 214(Ι)/2020Κατάργηση

59.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος καταργείται.

(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου-

(α) οι πράξεις, αποφάσεις και ενέργειες του Οργανισμού που λήφθηκαν ή έγιναν, σύμφωνα με τις διατάξεις του δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού δεν επηρεάζονται·

(β) όλες οι διεξαχθείσες εργασίες από τον Επίτροπο και όλες οι ληφθείσες από αυτόν αποφάσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και να θεωρούνται έγκυρες και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(γ) περιουσία και έσοδα του Οργανισμού τα οποία αποκτήθηκαν ή υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου συνεχίζουν να αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Οργανισμού·

(δ) οι υπάλληλοι οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου διετέλεσαν υπάλληλοι του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου, συνεχίζουν να είναι υπάλληλοι του Οργανισμού υπό την επωνυμία «Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών» και η υπηρεσία τους θεωρείται ότι συνεχίζεται χωρίς διακοπή με τα ίδια ωφελήματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αυτοί είχαν αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ε) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί, διατάγματα, πιστοποιητικά, άδειες ή άλλα έγγραφα εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου και βρίσκονται σε ισχύ αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται με οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις και θα ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν από Κανονισμούς, διατάγματα, πιστοποιητικά, άδειες ή άλλα έγγραφα που ήθελαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.