Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης ή/και για σκοπούς έκδοσης δευτερεύουσας νομοθεσίας για εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:-

«Κανονισμός 1663/95/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων» (EE L158 της 8/7/1995, σ.6-12) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2025/2001/ΕΚ (EE L 247 της 17/10/2001 σ.3-4).

«Κανονισμός 296/96/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1996, για τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και για τη μηνιαία ανάληψη των δαπανών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Τμήματος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2776/88» (EE L 039 της 17/2/1996 σ.5-8) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1997/2002/ΕΚ (EE L 308 της 9/11/2002, σ.9).

«Κανονισμός 1258/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου, 1999 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής»(EE L 160 της 26/6/1999, σ.103-112).

«Κανονισμός 3508/92/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου, 1999 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων» (ΕΕ L 355 της 5/12/1992 σ.1-5) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 495/2001/ΕΚ (ΕΕ L 072 της 14/3/2001 σ.6-7).

«Κανονισμός 2419/2001/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.3508/92». (ΕΕ L 327 της 12/12/2001, σ.11-32) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2550/2001/ΕΚ (EE L 341 της 22/12/2001, σ.105-117).

«Κανονισμός 1257/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών» (EE L 160 της 26/6/1999 σ.80-102).

«Κανονισμός 445/2002/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2002, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)» (EE L 047 της 15/3/2002, σ.1-34), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 567/2003/ΕΚ (EE L 082 της 29/3/2003 σ.11).

«Κανονισμός 2262/84/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1984 για τη λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του ελαιολάδου». (EE L 208 της 3/8/1984 σ.11-13) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2292/2001/ΕΚ (ΕΕ L 308 της 27/11/2001 σ.1-2).

«Κανονισμός 2366/98/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εμπορίας 1998/99 έως 2000/01».(ΕΕ L 293 της 31/10/1998 σ.50-63) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2383/2002/ΕΚ (ΕΕ L 358 της 31/12/2002 σ.122-123).

«Κανονισμός 4045/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Τμήμα Εγγυήσεων, και περί καταργήσεως της οδηγίας 77/433/ΕΟΚ» (EE L 388 της 30/12/1989 σ.18) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον κανονισμό 2154/2002/ΕΚ (ΕΕ L 328 της 5/12/2002 σ.4-5).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός Τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2003.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:-

«Αρμοδία Αρχή Διαπίστευσης» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Βοηθός Επίτροπος» σημαίνει το Βοηθό Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών, που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 9·

«δικαιούχος» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο εγκρίνεται πληρωμή από τον ΟΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 34·

«διορίζουσα αρχή» σημαίνει το Συμβούλιο που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 20 και είναι το αρμόδιο όργανο να διενεργεί προσλήψεις και προαγωγές σε θέσεις στον ΟΑΠ·

«Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» ή «Ε.Γ.Τ.Π.Ε.» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό 1258/99/ΕΚ·

«έγκριση πληρωμών» σημαίνει την έγκριση αίτησης για πληρωμή ποσού που θα πρέπει να καταβάλλεται από τον ΟΑΠ σε κάθε δικαιούχο όπως προνοείται στις σχετικές κοινοτικές πράξεις και σύμφωνα με το άρθρο 34·

«εγχειρίδιο εφαρμογής» σημαίνει το εγχειρίδιο το οποίο εκδίδεται από τον Επίτροπο σύμφωνα με το άρθρο 30·

«Εγκριτική Πράξη Διαπίστευσης» σημαίνει την πράξη με την οποία ο ΟΑΠ τυγχάνει Διαπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης·

«εκτέλεση πληρωμών» σημαίνει την έκδοση εντολής προς τράπεζα του ΟΑΠ να καταβάλει το εγκεκριμένο ποσό σε δικαιούχο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9·

«θέση» σημαίνει οργανική θέση στον ΟΑΠ·

«Κανονισμός 2262/84/ΕΚ» σημαίνει την κοινοτική πράξη με τίτλο Κανονισμός 2262/84/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1984 για τη λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του ελαιολάδου (EE L 208 της 3/8/1984 σ.11-13) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2292/2001/ΕΚ (ΕΕ L 308 της 27/11/2001 σ.1-2)·

«Κανονισμός 2220/85/ΕΟΚ» σημαίνει την κοινοτική πράξη με τίτλο Κανονισμός 2220/85/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1985 για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 205 της 3/8/1985 σ.5-11) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 1932/99/ΕΚ (ΕΕ L 240 της 10/9/99, σ.11-13)·

«Κανονισμός 4045/89/ΕΟΚ» σημαίνει την κοινοτική πράξη με τίτλο Κανονισμός 4045/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Τμήμα Εγγυήσεων, και περί καταργήσεως της οδηγίας 77/433/ΕΟΚ (EE L 388 της 30/12/1989 σ.18) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον κανονισμό 2154/2002/ΕΚ (ΕΕ L 328 της 5/12/2002 σ.4-5)·

«Κανονισμός 3508/92/ΕΟΚ» σημαίνει την κοινοτική πράξη με τίτλο Κανονισμός 3508/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου, 1999 για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων (ΕΕ L 355 της 5/12/1992 σ.1-5) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 495/2001/ΕΚ (ΕΕ L 072 της 14/3/2001 σ.6-7)·

«Κανονισμός 2366/98/ΕΚ»σημαίνει την κοινοτική πράξη με τίτλο Κανονισμός 2366/98/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εμπορίας 1998/99 έως 2000/01 (ΕΕ L 293 της 31/10/1998 σ.50-63) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2383/2002/ΕΚ (ΕΕ L 358 της 31/12/2002 σ.122-123)·

«Κανονισμός 1257/99/ΕΚ» σημαίνει την κοινοτική πράξη με τίτλο Κανονισμός 1257/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών (EE L 160 της 26/6/1999 σ.80-102)·

«Κανονισμός 2419/2001/ΕΚ» σημαίνει την κοινοτική πράξη με τίτλο Κανονισμός 2419/2001/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.3508/92 (ΕΕ L 327 της 12/12/2001, σ.11-32) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2550/2001/ΕΚ (EE L 341 της 22/12/2001, σ.105-117)·

«Κανονισμός 445/2002/ΕΚ σημαίνει την κοινοτική πράξη με τίτλο Κανονισμός 445/2002/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2002, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (EE L 047 της 15/3/2002, σ.1-34), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 567/2003/ΕΚ (EE L 082 της 29/3/2003 σ.11)·

«Κοινή Γεωργική Πολιτική» ή «ΚΓΠ» σημαίνει την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κοινοτική πράξη» σημαίνει Οδηγίες, Κανονισμούς και Αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

«Οργανική θέση» σημαίνει θέση στον ΟΑΠ που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του ΟΑΠ.

«Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών» ή «ΟΑΠ» σημαίνει τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

«Όργανο Πιστοποίησης» σημαίνει τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ή/και εγκεκριμένο ελεγκτικό οίκο, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους στον ΟΑΠ σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 50·

«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, δήμο, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύνδεσμο προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα·

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που διορίζεται από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 42·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Προσλήψεων και Προαγωγών που ιδρύεται σύμφωνα  με το άρθρο 20·

«Συμβούλιο Πειθαρχικού Ελέγχου» σημαίνει το Συμβούλιο Πειθαρχικού Ελέγχου που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 20Β·

«Ταμεία» σημαίνει το Ταμείο Λειτουργίας και Ταμείο Πληρωμών του ΟΑΠ·

«Ταμείο Λειτουργίας» σημαίνει το Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ που προνοείται στο άρθρο 27·

«Ταμείο Πληρωμών» σημαίνει το Ταμείο Πληρωμών του ΟΑΠ που προνοείται στο άρθρο 28·

«Υπάλληλος» σημαίνει μέλος του προσωπικού που κατέχει θέση στον ΟΑΠ·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Στον παρόντα Νόμο:

(α) Οι όροι «δημόσια θέση», «δημόσιος υπάλληλος» και «δημόσια υπηρεσία», έχουν την έννοια που αποδίδεται σ΄ αυτούς, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι 2001,

(β) ο όρος «αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας», περιλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού, του βουλευτού, του μέλους οποιουδήποτε δημοτικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου, ως και οποιοδήποτε άλλο δημοτικό ή δημόσιο αξίωμα του οποίου η αμοιβή τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ή άλλου μέλους διοικητικού συμβουλίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον και των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία, και σε περίπτωση δε που η επιχείρηση ασκείται αποκλειστικά από τέτοιο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, εφόσον η διοίκηση αυτού τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΠ
Ίδρυση ΟΑΠ

3. Με τον παρόντα Νόμο ιδρύεται νομικό πρόσωπο το οποίο ονομάζεται Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) που ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον Νόμο αυτό.

Σκοποί ΟΑΠ

4.-(1) Σκοποί του ΟΑΠ είναι:

(α) Η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,

(β) Η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) Η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) οι οποίες, απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.

(2) Ο ΟΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και των εσωτερικών κανονισμών που δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος, δυνάμει του εδαφίου (1)(δ) του άρθρου 12 και από τις σχετικές κοινοτικές πράξεις.

Διαπίστευση του ΟΑΠ

5.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης του ΟΑΠ, ορίζεται ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Ο ΟΑΠ υπόκειται σε διαπίστευση από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης· η ύπαρξη και διατήρηση σε ισχύ της Διαπίστευσης αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δύναται ο ΟΑΠ να εκτελέσει πληρωμές που βαρύνουν το Ταμείο Πληρωμών.

(3) Η διαπίστευση λαμβάνει τη μορφή Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης όπως προνοείται στο άρθρο 6 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδας της Δημοκρατίας και κοινοποιείται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις έκδοσης Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης

6.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης πριν την έκδοση της Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης βεβαιώνεται ότι ο ΟΑΠ ιδρύθηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με την ορθή λειτουργία της διοικητικής του οργάνωσης, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και της τήρησης των εγγράφων.

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης θεωρεί ότι δεν διασφαλίζονται πλήρως, αλλά σε μεγάλο βαθμό οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), τότε η Εγκριτική Πράξη Διαπίστευσης του ΟΑΠ μπορεί να παραχωρηθεί υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζουν συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από αυτόν και εγκρίσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν από τον ΟΑΠ μέσα σε καθορισμένα, από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης, χρονικά διαστήματα.

(3) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης αν σε οποιονδήποτε χρόνο διαπιστώσει ότι ο ΟΑΠ δεν εκπληρώνει ή έπαυσε να εκπληρώνει οποιεσδήποτε απαραίτητες, για τη Διαπίστευση και λειτουργία του προϋποθέσεις, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο επιβάλλει στον Επίτροπο σειρά διορθωτικών μέτρων τα οποία ο πιο πάνω είναι υπεύθυνος να εφαρμόσει το ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάστημα ενός μηνός:

Νοείται ότι, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό Οικονομικών παρέχουν στον ΟΑΠ κάθε δυνατή οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων,

Ανεξαρτησία του ΟΑΠ

7. Ο ΟΑΠ είναι ανεξάρτητος Οργανισμός και δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης.

Καθήκοντα, Εξουσίες και Αρμοδιότητες του ΟΑΠ

8.-(1) Ο ΟΑΠ έχει καθήκον, εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση των σκοπών του και η ορθή εφαρμογή του Νόμου αυτού, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, των εσωτερικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) (δ) του άρθρου 12 και των σχετικών κοινοτικών πράξεων ειδικότερα να:

(α) Διατηρεί και διαχειρίζεται τα Ταμεία του άρθρου 26,

(β) ελέγχει και εγκρίνει πληρωμές που αφορούν δραστηριότητες που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Πληρωμών,

(γ) εκτελεί πληρωμές στους δικαιούχους,

(δ) τηρεί λογαριασμούς σε σχέση

με οποιεσδήποτε πληρωμές στους δικαιούχους,

(ε) διαθέτει οργανωτική διάρθρωση, υπηρεσίες και προσωπικό όπως προνοείται στο Μέρος Τέταρτο του παρόντος Νόμου,

(στ) αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών που αφορούν πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 28(3) καθώς και εργασίες που αφορούν στην Τεχνική Υπηρεσία και τον ΟΣΔΕ.

(2) Ο ΟΑΠ μετά από την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Υπουργού Οικονομικών δύναται επίσης να:

(α) Αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του ΟΑΠ,

(β) αποδέχεται την παροχή χορηγιών στον ΟΑΠ από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή Οργανισμό,

(γ) πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του ΟΑΠ και υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες του ΟΑΠ,

(δ) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του ΟΑΠ,

(ε) συνάπτει συμβάσεις και πράττει οτιδήποτε σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) πιο πάνω ή που συντελούν στην εκπλήρωσή τους με την εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών και όπου χρειάζεται της Βουλής των Αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2003,

(στ) συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση των όσων αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ).

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ
Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών

9.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών για τους σκοπούς και την άσκησην των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος παρέχει στον ΟΑΠ.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Βοηθό Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών με σκοπό να βοηθά, συμβουλεύει και υποστηρίζει τον Επίτροπο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, με βάση τον παρόντα Νόμο, υποκείμενο στις οδηγίες του Επίτροπου.

Όροι Διορισμού, Αμοιβής και Σύνταξης

10.-(1) Τα πρόσωπα που διορίζονται στην θέση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου πρέπει να είναι πρόσωπα υψηλού ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, να κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, να διαθέτουν πείρα και γνώσεις και να έχουν επιδείξει ικανότητες σε ένα ή περισσότερους από τους τομείς της επιστήμης της διοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης, οικονομικά, γεωπονία, λογιστικά, νομικά.

(2) Στη διάρκεια της θητείας τους ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος -

(α) Δε θα έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του ΟΑΠ,

(β) δε θα αποδέχονται ή διατηρούν απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση έναντι αμοιβής οποιασδήποτε μορφής, και

(γ) δε θα διατηρούν κομματικό αξίωμα.

(3) Η θέση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου δεν υπάγεται στη δημόσια υπηρεσία.

(4) Ο διορισμός προσώπου στη θέση του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου:

(α) Είναι για θητεία που δεν υπερβαίνει τα έξι χρόνια σε κάθε περίπτωση, και

(β) περιορίζεται στο ανώτατο όριο δύο θητειών ή μιας θητείας όταν το πρόσωπο που διορίζεται είχε προηγούμενα διορισθεί ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση.

(5)(α) Ουδείς διορίζεται ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος εάν έχει συμπληρώσει το 63 έτος της ηλικίας του.

(β) οι απολαβές του Επιτρόπου θα αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό του.

(γ) οι απολαβές του Βοηθού Επιτρόπου θα αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό του.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει πληρωμή -

(α) Τέτοιας σύνταξης, επιδομάτων ή φιλοδωρημάτων προς ή σε σχέση με πρόσωπο που υπηρέτησε ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος· ή

(β) τέτοιων ποσών που να αποσκοπούν στην πληρωμή σύνταξης, επιδομάτων ή φιλοδωρημάτων σε πρόσωπο που υπηρέτησε ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(7) (α) Σε περίπτωση διορισμού ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου υπαλλήλου που κατέχει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε οργανισμό, το εδάφιο (6) δεν εφαρμόζεται και ο υπάλληλος αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 μέχρι 2001 που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για την οικιοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, τα οποία όμως υπολογίζονται ως ακολούθως με βάση τις συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του:

(i) σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισμό για τόση επιπλέον περίοδο όση υπηρέτησε πριν από το διορισμό του ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, ή για όση περίοδο θα υπηρετούσε αν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο θα ήταν η μικρότερη·

(ii) σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισμό για περίοδο δέκα επιπλέον ετών ή για τόση περίοδο όση θα υπηρετούσε αν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο θα ήταν μικρότερη.

(β) Οι όροι «κρατική υπηρεσία» και «οργανισμός» στο εδάφιο αυτό έχουν την έννοια που αποδίδουν σ’ αυτούς οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 μέχρι 2001.

Τερματισμός Διορισμού

11.-(1) Πρόσωπο που κατέχει τη θέση Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου δύναται πριν από τη λήξη της θητείας του:

(α) Να υποβάλει γραπτώς την παραίτηση του, από τη θέση του, προς το Υπουργικό Συμβούλιο·

(β) να παυθεί από τη θέση αυτή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(i) πάσχει από πνευματική ή σωματική ανικανότητα, η οποία τον καθιστά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα του και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του για το υπόλοιπο της θητείας του,

(ii) συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή ενεργεί αμελώς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του,

(iii) συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς την υποχρέωση του να διατηρεί την ανεξαρτησία του αξιώματος του όπως καθορίζεται στο εδάφιο (2),

(iv) έχει, πριν από το διορισμό του, παραλείψει να αποκαλύψει στοιχείο ή γεγονός το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κώλυμα στο διορισμό του ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε λόγων που εκτίθενται στο εδάφιο αυτό,

(v) έχει καταδικαστεί, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, σε ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου,

(vi) έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου σε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του αξιώματος του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται:

(α) Στην αποδοχή αξιώματος ή εργασίας της οποίας οι απολαβές τελούν υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας ή στην αποδοχή ή διατήρηση οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας στη δημόσια υπηρεσία ή σε δήμο ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου,

(β) στην απόκτηση οικονομικού ή άλλου συμφέροντος κατά παράβαση του εδαφίου (2) του άρθρου 10,

(γ) στην αποδοχή οποιουδήποτε αξιώματος σε πολιτικό κόμμα,

(δ) στην αποδοχή ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα έναντι απολαβών οποιασδήποτε μορφής ή υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η καταβολή απολαβών, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι.

(3) Στην περίπτωση που ο Επίτροπος παραιτηθεί από τη θέση του, μέχρις ότου διορισθεί αντικαταστάτης ή στην περίπτωση προσωρινής απουσίας ή ανικανότητας του Επιτρόπου, ο Βοηθός Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Επιτρόπου.

(4) Ο Επίτροπος ή ο Βοηθός Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες καθήκοντα και εξουσίες της θέσης του, ανάλογα με την περίπτωση παρά το γεγονός ότι η θέση του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου, είναι προσωρινά κενή.

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Επιτρόπου

12.-(1) Για την επίτευξη των σκοπών του ΟΑΠ, ο Επίτροπος επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Εκπροσωπεί τον ΟΑΠ στις σχέσεις του με τις εθνικές αρχές και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι δύναται, όταν αυτό απαιτείται, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του αυτή στον Βοηθό Επίτροπο ή/και σε άλλους υπαλλήλους του ΟΑΠ,

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων που αφορούν τον ΟΑΠ,

(γ) υπογράφει και δεσμεύει τον ΟΑΠ σε σχέση με οποιαδήποτε καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες του ίδιου ή του ΟΑΠ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(δ) καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τις αναγκαίες διαδικασίες για την καταβολή των αγροτικών πληρωμών στους δικαιούχους ,

(ε) φροντίζει για την ετοιμασία και έκδοση εγχειριδίων εφαρμογής για σχέδια της ΚΓΠ τα οποία περιλαμβάνουν:

(i) πλήρη ανάλυση των προνοιών κάθε κοινοτικής πράξης σχετικής με το συγκεκριμένο μέτρο της ΚΓΠ και τα πλαίσια υλοποίησης κάθε μέτρου ή προγράμματος,

(ii) τις πρόνοιες του μέτρου ή προγράμματος, τα κριτήρια για συμμετοχή των αιτητών και των εμπλεκομένων στη υλοποίηση του. Ειδικότερα το εγχειρίδιο εφαρμογής περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους του μέτρου ή προγράμματος, τις κύριες πρόνοιες και όρους συμμετοχής, τη διαδικασία χειρισμού των αιτήσεων, τη μηχανογράφηση, τη διενέργεια ελέγχων επί των αιτήσεων, τις κυρώσεις, τις ενστάσεις, την έγκριση πληρωμών, την εκτέλεση πληρωμών, τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και όλα τα αναγκαία έντυπα προς συμπλήρωση. Το περιεχόμενο των εγχειριδίων θα πρέπει να είναι γραμμένο σε απλή και σαφή γλώσσα, εύκολα κατανοητή στους αιτητές,

(στ) εκδίδει οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις για την έκδοση των οποίων προνοεί ο Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών του ΟΑΠ,

(ζ) τηρεί ενήμερο το κοινό στο σύνολο του επί των σχεδίων της ΚΓΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται τουλάχιστον σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εγχώριες καθημερινές εφημερίδες,

(η) καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς που να ρυθμίζουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους για τη διασφάλιση των πληρωμών

(θ) εκπροσωπεί τον ΟΑΠ σε διεθνή σώματα και οργανισμούς για το δημόσιο συμφέρον

(ι) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία παρέχονται στον ίδιο ή στον ΟΑΠ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(2) Ο Επίτροπος με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον εγχώριο τύπο ή και με ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνωστοποιεί:

(α) Την έκδοση του εγχειριδίου εφαρμογής σύμφωνα με το εδάφιο (1) και το άρθρο 30, και

(β) τους χώρους από τους οποίους κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα έντυπα για υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

(3) Ο Επίτροπος κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο έχει καθήκον να διασφαλίζει τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της αναλογικότητας.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΠ
Διάρθρωση του ΟΑΠ

13.-(1) Η διάρθρωση του ΟΑΠ γίνεται κατά τρόπον που να διασφαλίζεται η αρχή του διαχωρισμού των βασικών λειτουργιών και καθηκόντων του τα οποία αφορούν στην έγκριση πληρωμών, στην εκτέλεση των πληρωμών και στην τήρηση λογαριασμών για τις πληρωμές.

(2) Η κάθε μια από τις πιο πάνω λειτουργίες και καθήκοντα ανήκει στην αρμοδιότητα χωριστής διοικητικής υπομονάδας όπως καθορίζεται στο διοικητικό οργανόγραμμα που ετοιμάζει ο Επίτροπος.

Υπηρεσίες ΟΑΠ

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του, ο ΟΑΠ δύναται να διαθέτει τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω της οποίας να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες του ΟΑΠ λειτουργούν αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) (i) Τεχνική Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει και το ΟΣΔΕ όπως αυτό καθορίζεται στην υποπαράγραφο (ii), για τον έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζονται οι πληρωμές προς τους δικαιούχους και γενικά για την παρακολούθηση του συστήματος ελέγχου,

(ii) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 3508/92/ΕΟΚ και Κανονισμό 2419/01/ΕΚ:

Νοείται ότι, ο ΟΑΠ δύναται να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του ΟΣΔΕ και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή μη μέτρα·

Νοείται περαιτέρω ότι, όπου ο ΟΑΠ αναθέτει αρμοδιότητες όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, διατηρεί την εξουσία και ευθύνη του ελέγχου των εργασιών που ανατέθηκαν για την τήρηση των προϋποθέσεων ανάθεσης τους σύμφωνα με το άρθρο 16·

(γ) Υπηρεσία Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2262/84 του Συμβουλίου·

(δ) Υπηρεσία στην οποία υπάγονται υπάλληλοι που εκτελούν γενικά καθήκοντα και κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΠ.

(2) Ο ΟΑΠ δύναται να διαθέτει Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4045/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης κρίνει ότι η Υπηρεσία αυτή δεν θα υπάγεται στον ΟΑΠ:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο ΟΑΠ διαθέτει Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης, τότε δύναται να αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή κατά περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα της, στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εργασιών από τον ΟΑΠ

15.-(1) Ο ΟΑΠ δύναται να αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών που αφορούν τις πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 28(3) καθώς επίσης και εργασίες που αφορούν στην τεχνική υπηρεσία και το ΟΣΔΕ.

(2) Η ανάθεση αυτή γίνεται σε άλλα όργανα όπως σε Τμήματα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας ή σε άλλους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείες Ιδιωτικού Δικαίου που ο Επίτροπος κρίνει ότι διαθέτουν τα μέσα και τις γνώσεις στους τομείς που θα τους ανατεθούν· τα όργανα αυτά στο εξής θα καλούνται «ανάδοχοι»·

(3) Η ανάθεση γίνεται με σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΟΑΠ και αναδόχου, που μεταξύ άλλων προνοεί:

(α) Για δικαίωμα του ΟΑΠ να ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο, και

(β) για αμοιβές του οργανισμού ή της εταιρείας που αναλαμβάνει τις ανατεθείσες αρμοδιότητες και εργασίες.

(4) Κάθε συμφωνία που συνάπτεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνομολογείται μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Οικονομικών.

Προϋποθέσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εργασιών σε ανάδοχο

16. Σε περίπτωση που ο ΟΑΠ αναθέτει αρμοδιότητες ή εργασίες σε ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 15, καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται σε κοινοτικές πράξεις και υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του με ικανοποιητικό τρόπο,

(β) επιβεβαιώνει εγγράφως στον ΟΑΠ ότι πράγματι εκπληρώνει τις αρμοδιότητες του και περιγράφει τα μέσα που χρησιμοποιεί,

(γ) ενημερώνει τακτικά και έγκαιρα τον ΟΑΠ για τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ελέγχων, ώστε να μπορεί πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια των ελέγχων αυτών πριν από τη διεκπεραίωση μιας αίτησης,

(δ) περιγράφει λεπτομερώς τις εκτελεσθείσες εργασίες σε έκθεση που συνοδεύει κάθε αίτηση, ομάδα αιτήσεων ή ανάλογα με την περίπτωση σε έκθεση που καλύπτει μια περίοδο εμπορίας,

(ε) συνοδεύει την έκθεση με βεβαίωση για την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το πεδίο και τους περιορισμούς της εργασίας που εκτελέστηκε,

(στ) όπου οι τυχόν υλικοί ή διοικητικοί έλεγχοι δεν είναι εξαντλητικοί, αλλά διενεργούνται επί δείγματος αιτήσεων τότε ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

(i) οι επιλεχθείσες αιτήσεις προσδιορίζονται,

(ii) περιγράφεται η μέθοδος δειγματοληψίας,

(iii) αναφέρονται τα αποτελέσματα όλων των επιθεωρήσεων,

(iv) αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τις ανακολουθίες και τις παρατυπίες,

(ζ) υποβάλλει στον ΟΑΠ δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επαρκούν και να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι έχουν εκτελεστεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ως προς την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων,

(η) όταν έγγραφα που αφορούν τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, βρίσκονται στην κατοχή περισσοτέρων του ενός αναδόχου, τόσο οι ανάδοχοι αυτοί, όσο και ο ΟΑΠ θεσπίζουν διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι καταγράφεται το σημείο φύλαξης όλων των εγγράφων που αφορούν κάθε πληρωμή που διενεργείται από τον ΟΑΠ,

(θ) τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (η), πρέπει να μπορούν να καταστούν διαθέσιμα για επιθεώρηση στα γραφεία του ΟΑΠ μετά από αίτηση των προσώπων των οργάνων τα οποία συνήθως έχουν το δικαίωμα να επιθεωρήσουν τα έγγραφα αυτά, και τα οποία περιλαμβάνουν:

(i) το προσωπικό του ΟΑΠ που διεκπεραιώνει την αίτηση,

(ii) την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ΟΑΠ,

(iii) το Όργανο Πιστοποίησης που επικυρώνει την ετήσια δήλωσή του ΟΑΠ,

(iv) τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για λογαριασμό της Αρμόδιας Αρχής Διαπίστευσης,

(v) τους εντεταλμένους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάθεση σε αναδόχους αναφορικά με πληρωμές μικρής σημασίας για συγχρηματοδοτούμενα μέτρα

17.-(1) Η καταβολή των ενισχύσεων στους αιτητές μπορεί να ανατεθεί από τον ΟΑΠ σε άλλους αναδόχους, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 16, μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, μόνον καθ΄ όσον αφορά συγχρηματοδοτούμενα μέτρα για τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός πληρωμών μικρής σημασίας.

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), ο ΟΑΠ συνάπτει γραπτή συμφωνία με τον ανάδοχο, η οποία διευκρινίζει τη φύση των πληροφοριών και των δικαιολογητικών εγγράφων που θα πρέπει να υποβάλλονται στον ΟΑΠ καθώς και την προθεσμία υποβολής τους.

(3) Οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) πρέπει να επιτρέπουν συμμόρφωση του ΟΑΠ με τις προϋποθέσεις Διαπίστευσης του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με την τήρηση των προθεσμιών που τάσσονται για την υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές κοινοτικές πράξεις.

(4) Ο ΟΑΠ παραμένει υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των κεφαλαίων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα και για την χωρίς καθυστέρηση τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών αρχείων.

(5) Οι υπάλληλοι του ΟΑΠ, του Οργάνου Πιστοποίησης, και οι εντεταλμένοι λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν κάθε στοιχείο που κατέχει τέτοιος ανάδοχος καθώς και το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους στους δικαιούχους πληρωμής από κεφάλαια που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα.

Διοίκηση ΟΑΠ από Επίτροπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο

18. Ο Επίτροπος προΐσταται, διοικεί και εποπτεύει τη λειτουργία του ΟΑΠ και ασκεί τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Στελέχωση και Λειτουργία του ΟΑΠ

19.-(1) Ο ΟΑΠ στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και των εσωτερικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1)(δ) του άρθρου 12.

(2) Το προσωπικό του ΟΑΠ ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Επιτρόπου.

Προσωπικό του ΟΑΠ

20.-(1) Για τις προσλήψεις και προαγωγές των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ εγκαθιδρύεται τριμελές Συμβούλιο καλούμενο Συμβούλιο Προσλήψεων και Προαγωγών το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη -

(α)  Από τον Επίτροπο, ως Πρόεδρο·

(β) από το Βοηθό Επίτροπο, προεδρεύοντα σε περίπτωση κωλύματος του Επιτρόπου σύμφωνα με το εδάφιο (3)· και

(γ) από τον προϊστάμενο του τομέα ή της υπηρεσίας στην οποία υπάρχει  κενή θέση. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος, του προϊστάμενου αυτού, τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος προϊστάμενος τομέα ή υπηρεσίας τον οποίο ορίζει ο Επίτροπος.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1)(γ), κατά την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου τομέα ή υπηρεσίας,  ως τρίτο  Μέλος του Συμβουλίου διορίζεται από την αρμόδια αρχή, κατάλληλο πρόσωπο ως εκ της θέσεως που κατέχει.  Η αρμόδια αρχή προβαίνει στον πιο πάνω διορισμό μετά από σχετικό αίτημα του Επιτρόπου.

Για  τους  σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος <αρμόδια αρχή> έχει την έννοια που του αποδίδεται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι τον Αρ. (2) του 2003.

(3)(α) Ειδικότερα, αποτελεί κώλυμα η συμμετοχή στο Συμβούλιο, οποιουδήποτε Μέλους του, το οποίο έχει συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τετάρτου βαθμού με υποψήφιο στην διαδικασία πλήρωσης  θέσης,

(β) Σε τέτοια περίπτωση το Μέλος που κωλύεται αντικαθίσταται με προϊστάμενο άλλου τομέα  ή υπηρεσίας του ΟΑΠ που διορίζεται ως μέλος για τη συγκεκριμένη διαδικασία, από τον Επίτροπο ή το Βοηθό Επίτροπο ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των Μελών του.

(5) Οι θέσεις ΟΑΠ πληρούνται είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6)(α) Οι Κανονισμοί που αφορούν την    πρόληψη, προαγωγή και υπηρεσία των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ μεταξύ άλλων ρυθμίζουν και προβλέπουν γενικές προϋποθέσεις διορισμού, τις διαδικασίες που διέπουν την πλήρωση θέσεων, τη δυνατότητα υποβολής των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας, σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση, τους όρους διορισμού και υπηρεσίας, τα  Σχέδια Υπηρεσίας των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ μαζί με τις κατηγορίες θέσεων.

(β) Η σύνταξη και τα  ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ, τα οποία κατέχουν θέση στον ΟΑΠ και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτωμένων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2001.

(7) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας τα οποία καταρτίζονται από τον Επίτροπο και εκδίδονται από αυτόν μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 45.

(8) Η διάρθρωση και ο ανώτατος αριθμός των θέσεων του ΟΑΠ περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΑΠ.  Οι θέσεις του ΟΑΠ είναι συντάξιμες.

(9) Ο Επίτροπος δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες του, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο διά του Βοηθού Επιτρόπου ή διά οποιουδήποτε  μέλους του προσωπικού του ΟΑΠ και οποιοδήποτε καθήκον, αρμοδιότητα ή εξουσία που ανατίθεται στον Επίτροπο δύναται να εκτελείται από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

 

Διορισμός με σύμβαση

20Α. (1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόμου και Κανονισμών, για τους πρώτους 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2003, με σκοπό να διασφαλιστεί η έγκαιρη λειτουργία του ΟΑΠ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Επίτροπος, δύναται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων του ΟΑΠ, να διορίζει πρόσωπα με σύμβαση.

(2) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με γραπτή σύμβαση,  στην οποία περιέχονται τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, η διάρκεια, η αμοιβή και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του διοριζομένου:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το εδάφιο αυτό θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου για κάθε θέση Σχέδιου Υπηρεσίας.

Πειθαρχικός έλεγχος προσωπικού του ΟΑΠ

20Β.-(1) Για σκοπούς πειθαρχικού ελέγχου των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ εγκαθιδρύεται διμελές Συμβούλιο Πειθαρχικού Ελέγχου, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη:

(α) Από τον Επίτροπο, ως Πρόεδρο· και

(β) από το Βοηθό Επίτροπο.

(2) Απαρτία συνιστούν και τα δύο μέλη του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου και ο πρόεδρος του, έχει νικώσα ψήφο.

(3) Μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη εάν -

(α) Διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(β) ενεργήσει ή παραλείψει κάτι με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις υπαλλήλου του ΟΑΠ δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που γίνεται με βάση αυτούς ή δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης ή οδηγίας που εκδόθηκε ή δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης κοινοτικής πράξης.

(4) Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου καθώς και οι διατάξεις και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού του ΟΑΠ, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 45.

Εξασφάλιση υπηρεσιών και σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από τον ΟΑΠ

21. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου και Κανονισμών, ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να εξασφαλίζει ο ίδιος απευθείας υπηρεσίες σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΑΠ,

(β) να προσλαμβάνει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο για να τον βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(γ) οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες για υπηρεσίες ή σε εμπειρογνώμονα ή σύμβουλο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα αποτελούν μέρος των δαπανών λειτουργίας του ΟΑΠ.

Επίσημη Σφραγίδα

22. Ο ΟΑΠ έχει επίσημη σφραγίδα για την επικύρωση εγγράφων που απαιτούνται για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

Εκπροσώπηση του ΟΑΠ

23.-(1) Ο ΟΑΠ είναι αστικά υπεύθυνος και δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία εγείρεται σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του ΟΑΠ, του Επιτρόπου, του Βοηθού Επιτρόπου και των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ.

(2) Σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, ο ΟΑΠ θα εκπροσωπείται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο και/ή από μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ.

Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού του ΟΑΠ

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και τα μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ δεν υπέχουν προσωπική αστική ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

25. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, υπόκεινται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΑΠ
Ταμεία ΟΑΠ

26. Ο ΟΑΠ διαθέτει δυο χωριστά Ταμεία:

(α) Ταμείο Λειτουργίας, και

(β) Ταμείο Πληρωμών.

Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ

27.-(1) Στο Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ κατατίθενται:

(α) Κάθε χορηγία που παρέχεται στον ΟΑΠ σύμφωνα με τη παράγραφο (α) του άρθρου 29 , και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του ΟΑΠ·

(γ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβών, τα οποία καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ΟΑΠ, για πληρωμή των μελών του προσωπικού του ή σε εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών ή σε πρόσωπα με τα οποία ο ΟΑΠ έχει συνάψει συμβάσεις ή έχει εξασφαλίσει υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 21 ανάλογα με την περίπτωση·

(δ) όλα τα ποσά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10, όσον αφορά τον Επίτροπο, τον Βοηθό Επίτροπο ή εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες τους·

(ε) τις αποζημιώσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 42·

(2) Από το Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ καταβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Όλα τα έξοδα λειτουργίας του ΟΑΠ·

(β) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ και όλα τα ποσά ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών, όλων των ποσών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10, αναφορικά με·

τον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο, καθώς και αποζημιώσεων των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ως και όλα τα ποσά αμοιβής, που είναι πληρωτέα δυνάμει Συμβάσεων ή εξασφάλιση υπηρεσιών που έχουν συναφθεί από τον ΟΑΠ δυνάμει του άρθρου 21·

(γ) το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει ο ΟΑΠ·

(δ) οποιονδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που κατέστη πληρωτέο δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης, που έχει συναφθεί από τον ΟΑΠ δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ε) οποιονδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που κατέστει πληρωτέο σε σχέση με πληρωτέα δικηγορικά έξοδα ή αμοιβή σε σχέση με την εκπροσώπηση του ΟΑΠ ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στον ΟΑΠ·

(στ) οποιονδήποτε ποσό καθίσταται νομικά πληρωτέο για την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος του Επιτρόπου ή του ΟΑΠ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Ταμείο Πληρωμών του ΟΑΠ

28.-(1) Στο Ταμείο Πληρωμών κατατίθενται:

(α) Προκαταβολές που προέρχονται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Τμήμα Εγγυήσεων και τελική ετήσια πληρωμή που προέρχεται από το ίδιο Ταμείο μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΟΑΠ·

(β) ετήσια προκαταβολή και άλλη χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με μέτρα για κάλυψη του μεριδίου των πληρωμών που διενεργούνται από τον ΟΑΠ και βαρύνουν τη Δημοκρατία στα πλαίσια των μέτρων, που συγχρηματοδοτούνται με το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων·

(γ) ετήσια και άλλη χορηγία ή χορηγίες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη διενέργεια πληρωμών στα πλαίσια σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν συμπληρωματικές ή άλλες κρατικές ενισχύσεις και βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(δ) οι επιστρεφόμενες ή εισπρακτέες πληρωμές.

(2) (α) Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει μηνιαίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των πληρωμών που πραγματοποιεί ο ΟΑΠ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, μέχρις ότου καταβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΑΠ οι προκαταβολές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) για την καταβολή των εγκεκριμένων πληρωμών.

(β) Η διαδικασία για την μεταφορά των πόρων που αναφέρονται στο εδάφιο (α) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο Ταμείο Πληρωμών συμφωνείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του ΟΑΠ με τρόπο που να τηρούνται όλες οι πρόνοιες των σχετικών κοινοτικών πράξεων

(3) Από το Ταμείο Πληρωμών καταβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα της ΚΓΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) πληρωμές στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά προνοούνται στον Κανονισμό 1257/99/ΕΚ και Κανονισμό 445/01/ΕΚ·

(γ) συμπληρωματικές ή κρατικές ενισχύσεις στους δικαιούχους που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικονομικοί Πόροι του ΟΑΠ

29. Οι Οικονομικοί Πόροι του ΟΑΠ είναι:

(α) Ετήσια χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό προς κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας του Οργανισμού περιλαμβανομένων των αποδοχών και άλλων ωφελημάτων του Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου, του προσωπικού και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς επίσης των ποσών που καταβάλλονται στους αναδόχους σε σχέση με ανάθεση αρμοδιοτήτων και εργασιών·

(β) χορηγία η οποία προέρχεται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Τμήμα Εγγυήσεων που αφορά άμεσες πληρωμές για σχέδια και προγράμματα ΚΓΠ·

(γ) χορηγία η οποία προέρχεται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά ενισχύσεις για προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης·

(δ) ετήσια κρατική χορηγία για καταβολή εθνικών επιδοτήσεων για κάλυψη του μεριδίου των πληρωμών που διενεργούνται από τον ΟΑΠ και βαρύνουν την Κυπριακή Δημοκρατία και των πληρωμών που αφορούν συμπληρωματικές ή άλλες ενισχύσεις και βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Έκδοση Εγχειριδίου Εφαρμογής

30. Ο Επίτροπος σύμφωνα με το εδάφιο (1)(ε) του άρθρου 12, καθορίζει γραπτώς διαδικασίες, τις οποίες εκδίδει υπό μορφή εγχειριδίου εφαρμογής, αναφορικά με την παραλαβή, την εγγραφή και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, περιλαμβανομένου και του χρονοδιαγράμματος για την πραγματοποίηση τους και της περιγραφής όλων των χρησιμοποιουμένων εγγράφων.

Κατανομή καθηκόντων

31. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο Επίτροπος κατανέμει τα καθήκοντα των υπαλλήλων του ΟΑΠ κατά τρόπο που:

(α) Κάθε υπάλληλος έχει μόνο μία αρμοδιότητα ως προς την έγκριση πληρωμών, την εκτέλεση πληρωμών ή την τήρηση λογαριασμών για τα ποσά που βαρύνουν το Ταμείο Πληρωμών,

(β) κάθε υπάλληλος ασκεί ένα από τα καθήκοντα της παραγράφου (α) και η εργασία του εποπτεύεται από δεύτερο υπάλληλο.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες υπαλλήλων

32.-(1) Ο Επίτροπος καθορίζει τις αρμοδιότητες κάθε υπαλλήλου εγγράφως, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού χρηματοδοτικών περιορισμών στη δικαιοδοσία του.

(2) Ο Επίτροπος φροντίζει για την επαρκή κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων του ΟΑΠ.

(3) Ο Επίτροπος φροντίζει για την άσκηση των καθηκόντων κάθε υπαλλήλου εκ περιτροπής ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες θέσεις προς τον σκοπό αυξημένης εποπτείας.

(4) Ο Επίτροπος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με πρόσωπα που κατέχουν υπεύθυνη ή ευαίσθητη θέση όσον αφορά την επαλήθευση, την έγκριση και την πληρωμή σε δικαιούχους ποσών τα οποία προέρχονται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων.

Διαδικασία και έλεγχος διασφάλισης πληρωμών

33.-(1) Κάθε αρμόδιος για την έγκριση πληρωμής υπάλληλος του ΟΑΠ ή ανάδοχος του πρέπει να τηρεί την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Να έχει πλήρη κατάσταση στην οποία να καταγράφονται οι έλεγχοι που πραγματοποιεί,

(β) να εκδίδει βεβαίωση ότι οι έλεγχοι της παραγράφου (α) έχουν γίνει. Η βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά έγγραφα της αίτησης:

Νοείται ότι, η βεβαίωση αυτή μπορεί να δίδεται με ηλεκτρονικά μέσα υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 37.

(2) Η βεβαίωση πρέπει να τυγχάνει επανεξέτασης από ανώτερο υπάλληλο η οποία να πιστοποιείται ενυπόγραφα.

Έγκριση Αίτησης για πληρωμή

34.-(1) Αίτηση για πληρωμή εγκρίνεται από τον ΟΑΠ ή ανάδοχο του εφόσον διενεργηθούν επαρκείς έλεγχοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της αίτησης με τις σχετικές κοινοτικές πράξεις.

(2) Μεταξύ των ελέγχων του εδαφίου (1) περιλαμβάνονται:

(α) Οι ειδικοί έλεγχοι που απαιτούνται από την κοινοτική πράξη που διέπει την καταβολή της συγκεκριμένης ενίσχυσης, και

(β) οι έλεγχοι που απαιτούνται δυνάμει του Κανονισμού 1258/99/ΕΚ για την πρόληψη και την αποκάλυψη απατών και παρατυπιών.

(3) Οι έλεγχοι που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) περιέχονται σε ειδική κατάσταση και η εκτέλεση τους για κάθε αίτηση ή για κάθε ομάδα αιτήσεων βεβαιώνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 33.

(4) Πρόσωπο στο οποίο μετά από αίτηση του έχει εγκριθεί πληρωμή του σύμφωνα με το άρθρο αυτό, καλείται δικαιούχος.

Διαδικασία πληρωμής

35.-(1) Πληρωμές γίνονται μόνο στον δικαιούχο, στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στον εκδοχέα του.

(2) Η πληρωμή εκτελείται από την τράπεζα ή τράπεζες του ΟΑΠ, είτε με κατ’ ευθείαν κατάθεση της πληρωμής, σε τραπεζικό λογαριασμό ή ταχυδρομείται η επιταγή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού στο Ταμείο Πληρωμών.

(3) Σε περίπτωση που πληρωμή δεν υλοποιείται με μεταβίβαση του σχετικού ποσού στον δικαιούχο ή στον εκδοχέα του ή η σταλείσα επιταγή δεν εξαργυρώθηκε τα ποσά αυτά επαναπιστώνονται στο Ταμείο Πληρωμών με βάση διαδικασία που ρυθμίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) Απαγορεύεται η πληρωμή σε μετρητά.

Τήρηση Λογαριασμών

36.-(1) Η τήρηση λογαριασμών του ΟΑΠ γίνεται με εγγραφή των πληρωμών προς τους δικαιούχους, στα λογιστικά βιβλία του ΟΑΠ, τα οποία δύνανται να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

(2) Ετοιμάζονται επίσης συνοπτικά δελτία δαπανών συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και ετησίων δηλώσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Τα λογιστικά βιβλία πρέπει επίσης να καταγράφουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που χρηματοδοτεί το Ταμείο Πληρωμών ιδιαίτερα όσον αφορά αποθέματα παρέμβασης, ανεκκαθάριστες προκαταβολές και οφειλέτες.

Ασφάλεια Πρόσβασης σε Συστήματα Πληροφορικής

37.-(1) Όταν η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται με τη χρήση συστήματος πληροφορικής τότε ο εμπιστευτικός χαρακτήρας, η ακεραιότητα και διαθεσιμότητα όλων των δεδομένων πληροφορικής, διασφαλίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδει ο Επίτροπος και οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στη διοικητική διάρθρωση, στο προσωπικό και στις τεχνολογικές διευκολύνσεις που διαθέτει ο ΟΑΠ.

(2) Ο ΟΑΠ εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες στα συστήματα πληροφορικής του, για να διασφαλίσει:

(ι) τη γενική οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο

(ιι) τη φυσική ασφάλεια,

(ιιι) τη λογική ασφάλεια,

(ιv) την ανάπτυξη των συστημάτων, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση,

(v) τις πράξεις ρουτίνας,

(vi) τις τηλεπικοινωνίες,

(vii) τους μικροϋπολογιστές,

(viii) το πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων,

(ix) τους ελέγχους εφαρμογής.

Έγκαιρη ενημέρωση αλλαγών

38. Ο Επίτροπος με εσωτερικούς κανονισμούς καθορίζει τις διαδικασίες του ΟΑΠ που εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή, στις σχετικές κοινοτικές πράξεις και ιδίως στο ισχύον ύψος των ενισχύσεων, καταγράφεται και ότι οι εντολές, βάσεις δεδομένων και καταστάσεις ελέγχου ενημερώνονται έγκαιρα.

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

39. Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων που παραλαμβάνονται από τον ΟΑΠ γίνεται χωρίς καθυστέρηση.

Διαδικασίες και Έλεγχοι Διασφάλισης Εκτέλεσης Πληρωμών

40. Ο Επίτροπος με εσωτερικούς κανονισμούς καθορίζει τις διαδικασίες για τις πληρωμές κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν ότι:

(α) Οι εγγυήσεις λαμβάνονται μόνο από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 2220/85/ΕΟΚ της Επιτροπής και είναι εγκεκριμένοι από αρμόδια αρχή, και εκδίδουν εγγυήσεις που ισχύουν μέχρι την επιστροφή τους ή την κατάπτωση τους και ικανοποιούνται με απλή αίτηση του ΟΑΠ·

Οι όροι «εγγυήσεις» και «αρμόδια αρχή» όπως αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό 2220/85/ΕΟΚ,

(β) οι προκαταβολές εκκαθαρίζονται εντός των καθορισμένων προθεσμιών και όσων η εκκαθάριση καθυστερεί, εντοπίζονται και ζητείται αμέσως η κατάπτωση των εγγυήσεων,

(γ) η εκκαθάριση των προκαταβολών υπόκειται στους ίδιους ελέγχους, με τις πληρωμές, από τους ίδιους αρμόδιους υπαλλήλους.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

41.-(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

(α) Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου εξακριβώνει κατά πόσον οι διαδικασίες που θεσπίζονται από τον ΟΑΠ επαρκούν για να εξασφαλίσουν ότι ελέγχεται η συμμόρφωση με τις σχετικές κοινοτικές πράξεις και ότι τα λογιστικά στοιχεία είναι ακριβή, πλήρη και έγκαιρα,

(β) οι επαληθεύσεις μπορούν να περιορίζονται σε επιλεγμένα μέτρα και σε δείγματα συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων των επιφορτισμένων με την έγκριση τμημάτων υπό τον όρο ότι ένα πρόγραμμα εργασίας εξασφαλίζει ότι καλύπτονται όλοι οι σημαντικοί τομείς σε διάστημα μιας περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη,

(γ) το έργο της Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου εκτελείται σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, καταγράφεται σε έγγραφα εργασίας και οδηγεί στην σύνταξη εκθέσεων και συστάσεων που απευθύνονται στα ανώτατα διοικητικά στελέχη του ΟΑΠ,

(δ) τα προγράμματα και οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Οργάνου Πιστοποίησης και των εντεταλμένων υπαλλήλων της Επιτροπής για να εκτελέσουν ελέγχους και με μοναδικό σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.

(2)(α) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται κατ' αναλογία στις «αρνητικές δαπάνες» οι οποίες περιλαμβάνουν και τις εισφορές, τις καταπεσούσες εγγυήσεις, τις επιστραφείσες πληρωμές, τις οποίες ο ΟΑΠ απαιτείται να εισπράττει για λογαριασμό του Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Τμήμα Εγγυήσεων. Ειδικότερα:

(i) ο ΟΑΠ καθιερώνει σύστημα για την αναγνώριση όλων των ποσών που οφείλονται στο Ε.Γ.Τ.Π.Ε-Τμήμα Εγγυήσεων και για την καταγραφή σε βιβλίο οφειλετών όλων αυτών των οφειλών πριν από την είσπραξη τους,

(ii) το βιβλίο οφειλετών επιθεωρείται σε τακτά διαστήματα με στόχο τη λήψη μέτρων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

(β) Ο ΟΑΠ μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα είσπραξης ορισμένων κατηγοριών δαπανών σε ανάδοχο, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 κατάλληλα προσαρμοσμένες, και υπό τον πρόσθετο όρο ότι ο ανάδοχος, αναφέρει στον ΟΑΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για όλα τα βεβαιωθέντα έσοδα και τα εισπραχθέντα ποσά. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε όλες οι αναφορές προς τον ΟΑΠ να γίνονται χωρίς καθυστέρηση.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής

42.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τρία πρόσωπα για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

(2) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης διορίζει ένα εκ των τριών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο αυτής.

(3) Στον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλονται από τον ΟΑΠ έξοδα παραστάσεως που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Στον Πρόεδρο και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλεται από τον ΟΑΠ αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής και οδοιπορικά που αποφασίζονται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης έχει εξουσία να παύει τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής προ της λήξης της περιόδου για την οποία έχει διοριστεί λόγω παρατεταμένης ασθένειας, αδικαιολόγητων απουσιών ή για απρεπή ή για αντίθετη με τους σκοπούς της σύστασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμπεριφορά.

(6) Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του σε αυτή με την υποβολή γραπτής παραίτησης στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης,

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρο της. Απαρτία συνιστούν ο πρόεδρος και ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(8) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία της λειτουργίας της με εσωτερικούς κανονισμούς.

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής

43. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Παρακολουθεί την τήρηση από τον ΟΑΠ των προϋποθέσεων Διαπίστευσης και ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης

(β) συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΟΑΠ.

(γ) παρέχει συμβουλές, υποστήριξη και βοήθεια στον Επίτροπο εάν και όταν αυτός το ζητήσει.

Πρόσβαση Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής στον ΟΑΠ

44. Η Συμβουλευτική Επιτροπή με βάση εξουσιοδότηση της Αρμόδιας Αρχής Διαπίστευσης δύναται να ζητά και να λαμβάνει από τον ΟΑΠ, καθώς και οποιοδήποτε ανάδοχο πληροφορίες και στοιχεία για το σκοπό αποτελεσματικότερης άσκησης της αρμοδιότητας τους σύμφωνα με το άρθρο 43.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκδοση Κανονισμών

45.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς.

(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα της πιο πάνω παραγράφου, Κανονισμοί εκδίδονται για τα πιο κάτω θέματα -

(α) Τον καθορισμό των διατάξεων και διαδικασιών που αφορούν την πρόσληψη, προαγωγή και υπηρεσία των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ όπως προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 20 και τον καθορισμό των διατάξεων και διαδικασιών που αφορούν την αξιολόγηση της υπηρεσίας των υπαλλήλων του ΟΑΠ·

(β) τη ρύθμιση της διαδικασίας επαναπίστωσης στο Ταμείο Πληρωμών των ποσών που δεν μεταβιβάζονται ή επιταγών που δεν εξαργυρώνονται από τους δικαιούχους σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 37·

(γ) τη διαδικασία ανάκτησης ποσών που απωλέσθηκαν λόγω παρατυπιών ή αμελειών, σύμφωνα με το εδάφιο (1)(γ) του άρθρου 4·

(δ) τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου και τις διατάξεις και διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου, υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει, ολικά ή μερικά, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς, χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος , από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησής τους ολικώς ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα τροποποιηθούν από αυτή και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξουσίες και καθήκοντα υπαλλήλων του ΟΑΠ κατά τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής

46.-(1) Τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 32 και 33, οι υπάλληλοι του ΟΑΠ στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους για τον έλεγχο της πληρωμής και της έγκρισης πληρωμών, δύνανται να συλλέγουν τις απαιτούμενες με βάση τον παρόντα νόμο πληροφορίες και να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους όπως προνοείται από τις σχετικές κοινοτικές πράξεις και από τον παρόντα Νόμο, με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των ελεγχομένων δικαιούχων.

(2) Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του ΟΑΠ:

(α) Ελέγχουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα του δικαιούχου στα οποία είναι καταχωρημένες οι αναγκαίες πληροφορίες για την διενέργεια των απαιτουμένων ελέγχων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(β) λαμβάνοντας φωτοαντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων και των επαγγελματικών εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) ζητούν επί τόπου προφορικές εξηγήσεις από τους δικαιούχους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

(δ) έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους και εγκαταστάσεις των ελεγχομένων δικαιούχων.

(3) Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι £5000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Εξαίρεση υπαλλήλου από τα καθήκοντα του

47.-(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι είτε υπάλληλος του ΟΑΠ, είτε συγγενής του μέχρι τετάρτου βαθμού συνδέεται οικονομικά με αιτητή που υποβάλλει αίτηση για πληρωμή για την οποία είναι υπεύθυνος ο υπάλληλος, τότε ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει αμέσως, στον άμεσα προϊστάμενο του, το γεγονός αυτό. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του άμεσα προϊσταμένου η εξαίρεση ή μη του εν λόγω υπαλλήλου και η αντικατάσταση του.

(2) Υπάλληλος ο οποίος, παραλείπει να δηλώσει την συγγένεια του σύμφωνα με το εδάφιο (1), υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος πειθαρχικού κώδικα.

Προϋπολογισμός

48.-(1) Ο ΟΑΠ έχει ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Λειτουργίας.

(2) Ο Προϋπολογισμός αυτός υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(3) Ο Προϋπολογισμός με τις τυχόν τροποποιήσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

(4) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του ΟΑΠ για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι, το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα του ΟΑΠ, αρχίζει από την ημερομηνία λειτουργίας του ΟΑΠ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(5) Ο τρόπος, με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των Προϋπολογισμών της Δημοκρατίας.

(6) Ο Επίτροπος μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση Προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στο εδάφιο (5) οικονομικού προγράμματος.

(7) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο ΟΑΠ λειτουργεί κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.

Μεταβατική Διάταξη γιατον πρώτο Προυπολογισμό του ΟΑΠ

49. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 46 ο πρώτος Προϋπολογισμός του ΟΑΠ, ο οποίος αφορά το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2003, θα ετοιμαστεί από τον Υπουργό και μετά την έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα υποβληθεί από τον ίδιο στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Μεταβατική διάταξη για την εξασφάλιση του εξοπλισμού και άλλων αναγκαίων μέσων για την λειτουργία του ΟΑΠ

49Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Παρόντος ή οιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου και Κανονισμών, ο Επίτροπος για τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικού) Αρ. (2) Νόμου του 2003 δύναται να εξασφαλίζει για τη λειτουργία του ΟΑΠ εξοπλισμό και άλλα αναγκαία μέσα με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης ή κάνοντας χρήση, όπου αυτό είναι δυνατό, προσφορών του δημοσίου, μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει συνολικά τις 120 χιλιάδες λίρες, με βάση το γενικότερο συμφέρον του ΟΑΠ.

Τήρηση βιβλίων και έλεγχος των λογαριασμών του ΟΑΠ

50.-(1) Ο ΟΑΠ τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητες του σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, και όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται με μέριμνα του Επιτρόπου, οικονομικός απολογισμός.

(3) Οι λογαριασμοί του ΟΑΠ ελέγχονται από το Όργανο Πιστοποίησης.

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών, ο Επίτροπος υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης για ενημέρωση, τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης.

Ετήσια Έκθεση

51.-(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ετησίως, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες του ΟΑΠ.

(2) Ο Επίτροπος καταθέτει αντίγραφο τέτοιας Έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης και φροντίζει ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτή.

Περιουσιακά στοιχεία ΟΑΠ, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται

52. Σε περίπτωση που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται ο ΟΑΠ όλα τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στην κυριότητα της Δημοκρατίας.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

53. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δυνατό να οριστούν διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφορετικών διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
59 του Ν. 214(Ι)/2020Κατάργηση

59.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος καταργείται.

(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου-

(α) οι πράξεις, αποφάσεις και ενέργειες του Οργανισμού που λήφθηκαν ή έγιναν, σύμφωνα με τις διατάξεις του δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού δεν επηρεάζονται·

(β) όλες οι διεξαχθείσες εργασίες από τον Επίτροπο και όλες οι ληφθείσες από αυτόν αποφάσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και να θεωρούνται έγκυρες και μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(γ) περιουσία και έσοδα του Οργανισμού τα οποία αποκτήθηκαν ή υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου συνεχίζουν να αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Οργανισμού·

(δ) οι υπάλληλοι οι οποίοι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου διετέλεσαν υπάλληλοι του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου, συνεχίζουν να είναι υπάλληλοι του Οργανισμού υπό την επωνυμία «Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών» και η υπηρεσία τους θεωρείται ότι συνεχίζεται χωρίς διακοπή με τα ίδια ωφελήματα, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αυτοί είχαν αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(ε) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί, διατάγματα, πιστοποιητικά, άδειες ή άλλα έγγραφα εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου και βρίσκονται σε ισχύ αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται με οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις και θα ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν από Κανονισμούς, διατάγματα, πιστοποιητικά, άδειες ή άλλα έγγραφα που ήθελαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου.