Διοίκηση ΟΑΠ από Επίτροπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο

18. Ο Επίτροπος προΐσταται, διοικεί και εποπτεύει τη λειτουργία του ΟΑΠ και ασκεί τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.