Ανάθεση σε αναδόχους αναφορικά με πληρωμές μικρής σημασίας για συγχρηματοδοτούμενα μέτρα

17.-(1) Η καταβολή των ενισχύσεων στους αιτητές μπορεί να ανατεθεί από τον ΟΑΠ σε άλλους αναδόχους, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 16, μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, μόνον καθ΄ όσον αφορά συγχρηματοδοτούμενα μέτρα για τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός πληρωμών μικρής σημασίας.

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), ο ΟΑΠ συνάπτει γραπτή συμφωνία με τον ανάδοχο, η οποία διευκρινίζει τη φύση των πληροφοριών και των δικαιολογητικών εγγράφων που θα πρέπει να υποβάλλονται στον ΟΑΠ καθώς και την προθεσμία υποβολής τους.

(3) Οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) πρέπει να επιτρέπουν συμμόρφωση του ΟΑΠ με τις προϋποθέσεις Διαπίστευσης του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με την τήρηση των προθεσμιών που τάσσονται για την υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές κοινοτικές πράξεις.

(4) Ο ΟΑΠ παραμένει υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των κεφαλαίων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα και για την χωρίς καθυστέρηση τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών αρχείων.

(5) Οι υπάλληλοι του ΟΑΠ, του Οργάνου Πιστοποίησης, και οι εντεταλμένοι λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν κάθε στοιχείο που κατέχει τέτοιος ανάδοχος καθώς και το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους στους δικαιούχους πληρωμής από κεφάλαια που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα.