Προϋποθέσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εργασιών σε ανάδοχο

16. Σε περίπτωση που ο ΟΑΠ αναθέτει αρμοδιότητες ή εργασίες σε ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 15, καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται σε κοινοτικές πράξεις και υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του με ικανοποιητικό τρόπο,

(β) επιβεβαιώνει εγγράφως στον ΟΑΠ ότι πράγματι εκπληρώνει τις αρμοδιότητες του και περιγράφει τα μέσα που χρησιμοποιεί,

(γ) ενημερώνει τακτικά και έγκαιρα τον ΟΑΠ για τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ελέγχων, ώστε να μπορεί πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια των ελέγχων αυτών πριν από τη διεκπεραίωση μιας αίτησης,

(δ) περιγράφει λεπτομερώς τις εκτελεσθείσες εργασίες σε έκθεση που συνοδεύει κάθε αίτηση, ομάδα αιτήσεων ή ανάλογα με την περίπτωση σε έκθεση που καλύπτει μια περίοδο εμπορίας,

(ε) συνοδεύει την έκθεση με βεβαίωση για την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το πεδίο και τους περιορισμούς της εργασίας που εκτελέστηκε,

(στ) όπου οι τυχόν υλικοί ή διοικητικοί έλεγχοι δεν είναι εξαντλητικοί, αλλά διενεργούνται επί δείγματος αιτήσεων τότε ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

(i) οι επιλεχθείσες αιτήσεις προσδιορίζονται,

(ii) περιγράφεται η μέθοδος δειγματοληψίας,

(iii) αναφέρονται τα αποτελέσματα όλων των επιθεωρήσεων,

(iv) αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τις ανακολουθίες και τις παρατυπίες,

(ζ) υποβάλλει στον ΟΑΠ δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επαρκούν και να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι έχουν εκτελεστεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ως προς την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων,

(η) όταν έγγραφα που αφορούν τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, βρίσκονται στην κατοχή περισσοτέρων του ενός αναδόχου, τόσο οι ανάδοχοι αυτοί, όσο και ο ΟΑΠ θεσπίζουν διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι καταγράφεται το σημείο φύλαξης όλων των εγγράφων που αφορούν κάθε πληρωμή που διενεργείται από τον ΟΑΠ,

(θ) τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (η), πρέπει να μπορούν να καταστούν διαθέσιμα για επιθεώρηση στα γραφεία του ΟΑΠ μετά από αίτηση των προσώπων των οργάνων τα οποία συνήθως έχουν το δικαίωμα να επιθεωρήσουν τα έγγραφα αυτά, και τα οποία περιλαμβάνουν:

(i) το προσωπικό του ΟΑΠ που διεκπεραιώνει την αίτηση,

(ii) την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ΟΑΠ,

(iii) το Όργανο Πιστοποίησης που επικυρώνει την ετήσια δήλωσή του ΟΑΠ,

(iv) τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για λογαριασμό της Αρμόδιας Αρχής Διαπίστευσης,

(v) τους εντεταλμένους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.