Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εργασιών από τον ΟΑΠ

15.-(1) Ο ΟΑΠ δύναται να αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών που αφορούν τις πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 28(3) καθώς επίσης και εργασίες που αφορούν στην τεχνική υπηρεσία και το ΟΣΔΕ.

(2) Η ανάθεση αυτή γίνεται σε άλλα όργανα όπως σε Τμήματα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας ή σε άλλους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείες Ιδιωτικού Δικαίου που ο Επίτροπος κρίνει ότι διαθέτουν τα μέσα και τις γνώσεις στους τομείς που θα τους ανατεθούν· τα όργανα αυτά στο εξής θα καλούνται «ανάδοχοι»·

(3) Η ανάθεση γίνεται με σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΟΑΠ και αναδόχου, που μεταξύ άλλων προνοεί:

(α) Για δικαίωμα του ΟΑΠ να ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο, και

(β) για αμοιβές του οργανισμού ή της εταιρείας που αναλαμβάνει τις ανατεθείσες αρμοδιότητες και εργασίες.

(4) Κάθε συμφωνία που συνάπτεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνομολογείται μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Οικονομικών.