Υπηρεσίες ΟΑΠ

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του, ο ΟΑΠ δύναται να διαθέτει τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω της οποίας να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες του ΟΑΠ λειτουργούν αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) (i) Τεχνική Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει και το ΟΣΔΕ όπως αυτό καθορίζεται στην υποπαράγραφο (ii), για τον έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζονται οι πληρωμές προς τους δικαιούχους και γενικά για την παρακολούθηση του συστήματος ελέγχου,

(ii) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 3508/92/ΕΟΚ και Κανονισμό 2419/01/ΕΚ:

Νοείται ότι, ο ΟΑΠ δύναται να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του ΟΣΔΕ και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή μη μέτρα·

Νοείται περαιτέρω ότι, όπου ο ΟΑΠ αναθέτει αρμοδιότητες όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, διατηρεί την εξουσία και ευθύνη του ελέγχου των εργασιών που ανατέθηκαν για την τήρηση των προϋποθέσεων ανάθεσης τους σύμφωνα με το άρθρο 16·

(γ) Υπηρεσία Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2262/84 του Συμβουλίου·

(δ) Υπηρεσία στην οποία υπάγονται υπάλληλοι που εκτελούν γενικά καθήκοντα και κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΠ.

(2) Ο ΟΑΠ δύναται να διαθέτει Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4045/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης κρίνει ότι η Υπηρεσία αυτή δεν θα υπάγεται στον ΟΑΠ:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο ΟΑΠ διαθέτει Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης, τότε δύναται να αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή κατά περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα της, στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).