Διάρθρωση του ΟΑΠ

13.-(1) Η διάρθρωση του ΟΑΠ γίνεται κατά τρόπον που να διασφαλίζεται η αρχή του διαχωρισμού των βασικών λειτουργιών και καθηκόντων του τα οποία αφορούν στην έγκριση πληρωμών, στην εκτέλεση των πληρωμών και στην τήρηση λογαριασμών για τις πληρωμές.

(2) Η κάθε μια από τις πιο πάνω λειτουργίες και καθήκοντα ανήκει στην αρμοδιότητα χωριστής διοικητικής υπομονάδας όπως καθορίζεται στο διοικητικό οργανόγραμμα που ετοιμάζει ο Επίτροπος.