Εξουσίες και αρμοδιότητες του Επιτρόπου

12.-(1) Για την επίτευξη των σκοπών του ΟΑΠ, ο Επίτροπος επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Εκπροσωπεί τον ΟΑΠ στις σχέσεις του με τις εθνικές αρχές και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι δύναται, όταν αυτό απαιτείται, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του αυτή στον Βοηθό Επίτροπο ή/και σε άλλους υπαλλήλους του ΟΑΠ,

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων που αφορούν τον ΟΑΠ,

(γ) υπογράφει και δεσμεύει τον ΟΑΠ σε σχέση με οποιαδήποτε καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες του ίδιου ή του ΟΑΠ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(δ) καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τις αναγκαίες διαδικασίες για την καταβολή των αγροτικών πληρωμών στους δικαιούχους ,

(ε) φροντίζει για την ετοιμασία και έκδοση εγχειριδίων εφαρμογής για σχέδια της ΚΓΠ τα οποία περιλαμβάνουν:

(i) πλήρη ανάλυση των προνοιών κάθε κοινοτικής πράξης σχετικής με το συγκεκριμένο μέτρο της ΚΓΠ και τα πλαίσια υλοποίησης κάθε μέτρου ή προγράμματος,

(ii) τις πρόνοιες του μέτρου ή προγράμματος, τα κριτήρια για συμμετοχή των αιτητών και των εμπλεκομένων στη υλοποίηση του. Ειδικότερα το εγχειρίδιο εφαρμογής περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους του μέτρου ή προγράμματος, τις κύριες πρόνοιες και όρους συμμετοχής, τη διαδικασία χειρισμού των αιτήσεων, τη μηχανογράφηση, τη διενέργεια ελέγχων επί των αιτήσεων, τις κυρώσεις, τις ενστάσεις, την έγκριση πληρωμών, την εκτέλεση πληρωμών, τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και όλα τα αναγκαία έντυπα προς συμπλήρωση. Το περιεχόμενο των εγχειριδίων θα πρέπει να είναι γραμμένο σε απλή και σαφή γλώσσα, εύκολα κατανοητή στους αιτητές,

(στ) εκδίδει οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις για την έκδοση των οποίων προνοεί ο Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών του ΟΑΠ,

(ζ) τηρεί ενήμερο το κοινό στο σύνολο του επί των σχεδίων της ΚΓΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται τουλάχιστον σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εγχώριες καθημερινές εφημερίδες,

(η) καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς που να ρυθμίζουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους για τη διασφάλιση των πληρωμών

(θ) εκπροσωπεί τον ΟΑΠ σε διεθνή σώματα και οργανισμούς για το δημόσιο συμφέρον

(ι) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία παρέχονται στον ίδιο ή στον ΟΑΠ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(2) Ο Επίτροπος με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον εγχώριο τύπο ή και με ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνωστοποιεί:

(α) Την έκδοση του εγχειριδίου εφαρμογής σύμφωνα με το εδάφιο (1) και το άρθρο 30, και

(β) τους χώρους από τους οποίους κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα έντυπα για υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

(3) Ο Επίτροπος κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο έχει καθήκον να διασφαλίζει τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της αναλογικότητας.