Τερματισμός Διορισμού

11.-(1) Πρόσωπο που κατέχει τη θέση Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου δύναται πριν από τη λήξη της θητείας του:

(α) Να υποβάλει γραπτώς την παραίτηση του, από τη θέση του, προς το Υπουργικό Συμβούλιο·

(β) να παυθεί από τη θέση αυτή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(i) πάσχει από πνευματική ή σωματική ανικανότητα, η οποία τον καθιστά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα του και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του για το υπόλοιπο της θητείας του,

(ii) συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή ενεργεί αμελώς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του,

(iii) συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς την υποχρέωση του να διατηρεί την ανεξαρτησία του αξιώματος του όπως καθορίζεται στο εδάφιο (2),

(iv) έχει, πριν από το διορισμό του, παραλείψει να αποκαλύψει στοιχείο ή γεγονός το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κώλυμα στο διορισμό του ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε λόγων που εκτίθενται στο εδάφιο αυτό,

(v) έχει καταδικαστεί, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, σε ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου,

(vi) έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου σε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του αξιώματος του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται:

(α) Στην αποδοχή αξιώματος ή εργασίας της οποίας οι απολαβές τελούν υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας ή στην αποδοχή ή διατήρηση οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας στη δημόσια υπηρεσία ή σε δήμο ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου,

(β) στην απόκτηση οικονομικού ή άλλου συμφέροντος κατά παράβαση του εδαφίου (2) του άρθρου 10,

(γ) στην αποδοχή οποιουδήποτε αξιώματος σε πολιτικό κόμμα,

(δ) στην αποδοχή ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα έναντι απολαβών οποιασδήποτε μορφής ή υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η καταβολή απολαβών, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι.

(3) Στην περίπτωση που ο Επίτροπος παραιτηθεί από τη θέση του, μέχρις ότου διορισθεί αντικαταστάτης ή στην περίπτωση προσωρινής απουσίας ή ανικανότητας του Επιτρόπου, ο Βοηθός Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Επιτρόπου.

(4) Ο Επίτροπος ή ο Βοηθός Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες καθήκοντα και εξουσίες της θέσης του, ανάλογα με την περίπτωση παρά το γεγονός ότι η θέση του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου, είναι προσωρινά κενή.