Όροι Διορισμού, Αμοιβής και Σύνταξης

10.-(1) Τα πρόσωπα που διορίζονται στην θέση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου πρέπει να είναι πρόσωπα υψηλού ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, να κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, να διαθέτουν πείρα και γνώσεις και να έχουν επιδείξει ικανότητες σε ένα ή περισσότερους από τους τομείς της επιστήμης της διοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης, οικονομικά, γεωπονία, λογιστικά, νομικά.

(2) Στη διάρκεια της θητείας τους ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος -

(α) Δε θα έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του ΟΑΠ,

(β) δε θα αποδέχονται ή διατηρούν απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση έναντι αμοιβής οποιασδήποτε μορφής, και

(γ) δε θα διατηρούν κομματικό αξίωμα.

(3) Η θέση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου δεν υπάγεται στη δημόσια υπηρεσία.

(4) Ο διορισμός προσώπου στη θέση του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου:

(α) Είναι για θητεία που δεν υπερβαίνει τα έξι χρόνια σε κάθε περίπτωση, και

(β) περιορίζεται στο ανώτατο όριο δύο θητειών ή μιας θητείας όταν το πρόσωπο που διορίζεται είχε προηγούμενα διορισθεί ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση.

(5)(α) Ουδείς διορίζεται ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος εάν έχει συμπληρώσει το 63 έτος της ηλικίας του.

(β) οι απολαβές του Επιτρόπου θα αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό του.

(γ) οι απολαβές του Βοηθού Επιτρόπου θα αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό του.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει πληρωμή -

(α) Τέτοιας σύνταξης, επιδομάτων ή φιλοδωρημάτων προς ή σε σχέση με πρόσωπο που υπηρέτησε ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος· ή

(β) τέτοιων ποσών που να αποσκοπούν στην πληρωμή σύνταξης, επιδομάτων ή φιλοδωρημάτων σε πρόσωπο που υπηρέτησε ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(7) (α) Σε περίπτωση διορισμού ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου υπαλλήλου που κατέχει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε οργανισμό, το εδάφιο (6) δεν εφαρμόζεται και ο υπάλληλος αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 μέχρι 2001 που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για την οικιοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, τα οποία όμως υπολογίζονται ως ακολούθως με βάση τις συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του:

(i) σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισμό για τόση επιπλέον περίοδο όση υπηρέτησε πριν από το διορισμό του ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, ή για όση περίοδο θα υπηρετούσε αν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο θα ήταν η μικρότερη·

(ii) σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισμό για περίοδο δέκα επιπλέον ετών ή για τόση περίοδο όση θα υπηρετούσε αν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο θα ήταν μικρότερη.

(β) Οι όροι «κρατική υπηρεσία» και «οργανισμός» στο εδάφιο αυτό έχουν την έννοια που αποδίδουν σ’ αυτούς οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 μέχρι 2001.