Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών

9.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών για τους σκοπούς και την άσκησην των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος παρέχει στον ΟΑΠ.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Βοηθό Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών με σκοπό να βοηθά, συμβουλεύει και υποστηρίζει τον Επίτροπο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, με βάση τον παρόντα Νόμο, υποκείμενο στις οδηγίες του Επίτροπου.