Καθήκοντα, Εξουσίες και Αρμοδιότητες του ΟΑΠ

8.-(1) Ο ΟΑΠ έχει καθήκον, εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση των σκοπών του και η ορθή εφαρμογή του Νόμου αυτού, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, των εσωτερικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) (δ) του άρθρου 12 και των σχετικών κοινοτικών πράξεων ειδικότερα να:

(α) Διατηρεί και διαχειρίζεται τα Ταμεία του άρθρου 26,

(β) ελέγχει και εγκρίνει πληρωμές που αφορούν δραστηριότητες που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Πληρωμών,

(γ) εκτελεί πληρωμές στους δικαιούχους,

(δ) τηρεί λογαριασμούς σε σχέση

με οποιεσδήποτε πληρωμές στους δικαιούχους,

(ε) διαθέτει οργανωτική διάρθρωση, υπηρεσίες και προσωπικό όπως προνοείται στο Μέρος Τέταρτο του παρόντος Νόμου,

(στ) αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών που αφορούν πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 28(3) καθώς και εργασίες που αφορούν στην Τεχνική Υπηρεσία και τον ΟΣΔΕ.

(2) Ο ΟΑΠ μετά από την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Υπουργού Οικονομικών δύναται επίσης να:

(α) Αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του ΟΑΠ,

(β) αποδέχεται την παροχή χορηγιών στον ΟΑΠ από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή Οργανισμό,

(γ) πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του ΟΑΠ και υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες του ΟΑΠ,

(δ) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του ΟΑΠ,

(ε) συνάπτει συμβάσεις και πράττει οτιδήποτε σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) πιο πάνω ή που συντελούν στην εκπλήρωσή τους με την εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών και όπου χρειάζεται της Βουλής των Αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2003,

(στ) συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση των όσων αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ).