Στελέχωση και Λειτουργία του ΟΑΠ

19.-(1) Ο ΟΑΠ στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και των εσωτερικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1)(δ) του άρθρου 12.

(2) Το προσωπικό του ΟΑΠ ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Επιτρόπου.