Προσωπικό του ΟΑΠ

20.-(1) Για τις προσλήψεις και προαγωγές των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ εγκαθιδρύεται τριμελές Συμβούλιο καλούμενο Συμβούλιο Προσλήψεων και Προαγωγών το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη -

(α)  Από τον Επίτροπο, ως Πρόεδρο·

(β) από το Βοηθό Επίτροπο, προεδρεύοντα σε περίπτωση κωλύματος του Επιτρόπου σύμφωνα με το εδάφιο (3)· και

(γ) από τον προϊστάμενο του τομέα ή της υπηρεσίας στην οποία υπάρχει  κενή θέση. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος, του προϊστάμενου αυτού, τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος προϊστάμενος τομέα ή υπηρεσίας τον οποίο ορίζει ο Επίτροπος.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1)(γ), κατά την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου τομέα ή υπηρεσίας,  ως τρίτο  Μέλος του Συμβουλίου διορίζεται από την αρμόδια αρχή, κατάλληλο πρόσωπο ως εκ της θέσεως που κατέχει.  Η αρμόδια αρχή προβαίνει στον πιο πάνω διορισμό μετά από σχετικό αίτημα του Επιτρόπου.

Για  τους  σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος <αρμόδια αρχή> έχει την έννοια που του αποδίδεται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι τον Αρ. (2) του 2003.

(3)(α) Ειδικότερα, αποτελεί κώλυμα η συμμετοχή στο Συμβούλιο, οποιουδήποτε Μέλους του, το οποίο έχει συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τετάρτου βαθμού με υποψήφιο στην διαδικασία πλήρωσης  θέσης,

(β) Σε τέτοια περίπτωση το Μέλος που κωλύεται αντικαθίσταται με προϊστάμενο άλλου τομέα  ή υπηρεσίας του ΟΑΠ που διορίζεται ως μέλος για τη συγκεκριμένη διαδικασία, από τον Επίτροπο ή το Βοηθό Επίτροπο ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των Μελών του.

(5) Οι θέσεις ΟΑΠ πληρούνται είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6)(α) Οι Κανονισμοί που αφορούν την    πρόληψη, προαγωγή και υπηρεσία των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ μεταξύ άλλων ρυθμίζουν και προβλέπουν γενικές προϋποθέσεις διορισμού, τις διαδικασίες που διέπουν την πλήρωση θέσεων, τη δυνατότητα υποβολής των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας, σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση, τους όρους διορισμού και υπηρεσίας, τα  Σχέδια Υπηρεσίας των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ μαζί με τις κατηγορίες θέσεων.

(β) Η σύνταξη και τα  ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ, τα οποία κατέχουν θέση στον ΟΑΠ και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτωμένων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2001.

(7) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας τα οποία καταρτίζονται από τον Επίτροπο και εκδίδονται από αυτόν μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 45.

(8) Η διάρθρωση και ο ανώτατος αριθμός των θέσεων του ΟΑΠ περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΑΠ.  Οι θέσεις του ΟΑΠ είναι συντάξιμες.

(9) Ο Επίτροπος δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες του, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο διά του Βοηθού Επιτρόπου ή διά οποιουδήποτε  μέλους του προσωπικού του ΟΑΠ και οποιοδήποτε καθήκον, αρμοδιότητα ή εξουσία που ανατίθεται στον Επίτροπο δύναται να εκτελείται από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν.