Διορισμός με σύμβαση

20Α. (1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόμου και Κανονισμών, για τους πρώτους 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2003, με σκοπό να διασφαλιστεί η έγκαιρη λειτουργία του ΟΑΠ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Επίτροπος, δύναται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων του ΟΑΠ, να διορίζει πρόσωπα με σύμβαση.

(2) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με γραπτή σύμβαση,  στην οποία περιέχονται τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, η διάρκεια, η αμοιβή και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του διοριζομένου:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το εδάφιο αυτό θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου για κάθε θέση Σχέδιου Υπηρεσίας.