Πειθαρχικός έλεγχος προσωπικού του ΟΑΠ

20Β.-(1) Για σκοπούς πειθαρχικού ελέγχου των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ εγκαθιδρύεται διμελές Συμβούλιο Πειθαρχικού Ελέγχου, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη:

(α) Από τον Επίτροπο, ως Πρόεδρο· και

(β) από το Βοηθό Επίτροπο.

(2) Απαρτία συνιστούν και τα δύο μέλη του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου και ο πρόεδρος του, έχει νικώσα ψήφο.

(3) Μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη εάν -

(α) Διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(β) ενεργήσει ή παραλείψει κάτι με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις υπαλλήλου του ΟΑΠ δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που γίνεται με βάση αυτούς ή δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης ή οδηγίας που εκδόθηκε ή δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης κοινοτικής πράξης.

(4) Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου καθώς και οι διατάξεις και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού του ΟΑΠ, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 45.