Εξασφάλιση υπηρεσιών και σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από τον ΟΑΠ

21. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου και Κανονισμών, ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να εξασφαλίζει ο ίδιος απευθείας υπηρεσίες σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΑΠ,

(β) να προσλαμβάνει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο για να τον βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(γ) οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες για υπηρεσίες ή σε εμπειρογνώμονα ή σύμβουλο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα αποτελούν μέρος των δαπανών λειτουργίας του ΟΑΠ.