Προσωπικό του ΟΑΠ

20.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να διορίζει τέτοια μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ, τα οποία κρίνονται αναγκαία για να μπορεί ο Επίτροπος να εκτελεί τα καθήκοντα του και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του.

(2) Τα μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ διορίζονται από τον Επίτροπο είτε μόνιμα είτε με σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Οι Κανονισμοί που αφορούν τα μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ ρυθμίζουν και προβλέπουν τις διαδικασίες που διέπουν τον διορισμό, τους όρους εργοδότησης και τα σχέδια προαγωγής των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ μαζί με τις κατηγορίες θέσεων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την πειθαρχική εξουσία που ασκείται από τον Επίτροπο.

(β) Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ, τα οποία κατέχουν μόνιμη θέση και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτωμένων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2001.

(4) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας τα οποία καταρτίζονται από τον Επίτροπο και εκδίδονται από αυτόν μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 45.

(5) Η διάρθρωση των οργανικών θέσεων του ΟΑΠ περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΑΠ.

(6) Ο Επίτροπος δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες του, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο δια του Βοηθού Επιτρόπου ή δια οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του ΟΑΠ και οποιοδήποτε καθήκον, αρμοδιότητα ή εξουσία που ανατίθεται στον Επίτροπο δύναται να εκτελείται από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν.