Σκοποί ΟΑΠ

4.-(1) Σκοποί του ΟΑΠ είναι:

(α) Η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,

(β) Η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) Η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) οι οποίες, απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.

(2) Ο ΟΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και των εσωτερικών κανονισμών που δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος, δυνάμει του εδαφίου (1)(δ) του άρθρου 12 και από τις σχετικές κοινοτικές πράξεις.